Ens trobem a:

El benefici d’Ercros al 2018 arriba als 45 milions d’euros i el dividend puja un 20%

Ercros ha tancat 2018 amb un benefici de 44,9 milions d’euros, un 0,9% per sobre de l’obtingut en l’exercici anterior, i una facturació de 639,5 milions d’euros, un 0,4% per sota de la de 2017.

Canvi tecnològic: del mercuri a les membranes

El manteniment de totes dues magnituds es produeix l’any que la companyia, igual que molts altres fabricants de clor i sosa europeus, ha completat la transició del procés de producció des de la tecnologia de mercuri a la tecnologia de membrana. Ercros ha complert aquest important repte en tots els seus extrems, alhora que ha minimitzat la seva incidència en l’operativa de la companyia.
Per decisió estratègica de l’empresa, al 2018 la capacitat de producció de clor amb membrana s’ha situat en 191.000 t/any, i en el tercer trimestre de 2019 assolirà el seu nivell final de 217.000 t/any. Donades les millors prestacions de servei de la nova tecnologia, una vegada aconseguida la capacitat final, la producció serà similar a la prèvia al canvi tecnològic.

Ingressos i despeses

Mentrestant, per atendre el mercat s’ha substituït la menor producció pròpia amb la compra de productes externs. Aquest fet, així com els alts preus mitjans dels productes finals, ha permès aconseguir al 2018 una xifra de vendes de 639,5 milions d’euros, molt similar a la de 2017.
El manteniment de les vendes no ha permès compensar la reducció d’altres epígrafs significatius del capítol dels ingressos. El primer és la prestació de serveis, que ha disminuït 7,3 milions d’euros (una reducció del 18,3%) degut, en la seva pràctica totalitat, a la menor retribució del servei d’interrompibilitat de l’energia elèctrica. I el segon és el menor nivell de la reversió de provisions, que només ha estat de 1,8 milions d’euros enfront dels 6,9 milions de 2017. En la part positiva, destaca l’increment d’existències de productes acabats, per un import de 4,8 milions d’euros, degut al major aprofitament de la nova capacitat de producció posada en marxa.

Les despeses van ser de 621,9 milions d’euros, una xifra molt similar als 619,7 milions de 2017. Aquesta estabilitat és fruit d’un comportament bastant dispar de les diferents partides, que han acabat compensant-se entre si. La major factura dels aprovisionaments i la major dotació de provisions per obligacions vàries (en total 28,7 milions més que el 2017), s’han vist gairebé totalment compensades pels estalvis en els subministraments, despeses de personal i altres despeses d’explotació (en total 26,5 milions menys que el 2017).

Al 2018, els aprovisionaments van assolir la xifra de 341,8 milions d’euros, un 8% més que el 2017. Aquest augment s’explica pels alts preus de les matèries primeres (en el cas del metanol, una pujada del 12,8%) i pel major volum de productes externs adquirits. Els subministraments, per la seva banda, van assolir la xifra de 96,0 milions d’euros, una reducció del 16,1% respecte de 2017. Aquesta rebaixa es produeix malgrat la forta pujada del preu de l’electricitat (un 14,2% superior al de 2017) i s’explica pel menor consum elèctric derivat de la major eficiència energètica de les noves instal·lacions amb tecnologia de membrana i de la menor producció temporal de clor-sosa.

Les despeses de personal van ser de 79,9 milions d’euros, un 4,2% inferiors a les de 2017, degut principalment a la reducció de plantilla derivada de l’expedient d’acomiadament col·lectiu associat al tancament de les plantes de tecnologia de mercuri. Al 2018, la plantilla mitjana d’Ercros va ser de 1.290 persones, 82 persones menys que en el 2017. Les altres despeses d’explotació han pujat a 97,9 milions d’euros, 4,6 milions d’euros menys que el 2017. Aquest epígraf inclou, com a principals partides, les despeses de manteniment, que van disminuir 1,2 milions d’euros; les despeses de transport, que van disminuir 3,0 milions d’euros; i les despeses d’arrendament d’instal·lacions logístiques, que van augmentar 1,5 milions d’euros, pels nous emmagatzematges que requereixen el major volum de productes externs comercialitzats. L’últim epígraf de les despeses és el referit a la dotació de provisions, que ha estat de 6,4 milions d’euros enfront dels 2,9 milions de 2017.

Ebitda i ebit

L’evolució dels ingressos i despeses ha donat lloc a un resultat brut d’explotació (ebitda) ordinari, que ha assolit els 62,9 milions d’euros, 11,4 milions per sota del de 2017. Una part important d’aquesta reducció s’explica per la particular configuració temporal de les reversions i dotacions de provisions: mentre que al 2017 les reversions van superar a les dotacions, al 2018 va passar el contrari, amb un efecte net negatiu sobre l’ebitda de 8,6 milions d’euros. Una altra part, menor però també significativa, ha estat la devaluació del dòlar respecte de l’euro, amb un efecte negatiu d’uns altres 1,5 milions. En total, doncs, aquests dos factors expliquen 10,1 dels 11,4 milions d’euros de la reducció de l’ebitda respecte de 2017. El resultat d’explotació (ebit) de 2018, en canvi, ha estat superior al de 2017: 43,2 milions d’euros al 2018 enfront dels 34,3 milions de 2017. La causa d’aquest canvi és que mentre que el 2017 es van imputar els costos i provisions derivats del tancament de la tecnologia de mercuri, per un import de 21,7 milions d’euros, al 2018 no hi ha figurat cap cost per aquest concepte. D’altra banda, les amortitzacions van ser de 19,7 milions d’euros, un 7,9% superiors a les de 2017 a causa de la posada en marxa de les noves inversions.

Resultat de l’exercici

Les despeses financeres –per un import de 5,8 milions d’euros– es van reduir un 2,2%, malgrat l’augment del deute, pel menor cost mitjà d’aquest. Així mateix, al 2018, Ercros ha registrat un ingrés de 6,9 milions d’euros per impost als guanys, inferior als 15,9 milions d’euros de 2017. Al 31 de desembre de 2018, la companyia encara disposa d’actius per impost diferit no registrats per import de 76,4 milions d’euros. Tot això condueix a un benefici de 44,9 milions d’euros, lleugerament superior als 44,5 milions aconseguits el 2017. Aquest augment, juntament amb la reducció del nombre d’accions del capital social, ha donat lloc a una millora del 4% del benefici per acció (BPA), que ha passat de 0,3963 euros el 2017 a 0,4111 euros el 2018.

Balanç

Entre el tancament de 2017 i de 2018, els actius no corrents han augmentat 18,6 milions d’euros (un 5,8% més), principalment per les inversions realitzades en el marc del Pla Act. Aquest pla
inversor també explica l’increment del deute financer net (DFN), que ha augmentat 18,1 milions d’euros i s’ha situat en 107,3 milions d’euros a finals de 2018. Al llarg de 2018, Ercros va comptabilitzar inversions per un import de 31,7 milions d’euros, dels quals 23,7 milions d’euros van correspondre a actuacions del Pla Act. D’aquest pla –previst per al període 2016-2020– ja s’han executat les actuacions més rellevants, que són les relacionades amb el canvi de tecnologia en la producció de clor-sosa. D’altra banda, la companyia ha aprovat noves inversions destinades a ampliar la capacitat productiva de productes amb marges significatius i inversions de millora de l’eficiència energètica, que s’estan duent a terme a l’actualitat i que, juntament amb les inversions inicialment previstes, suposaran una inversió total al voltant de 100 milions d’euros entre 2016 i 2020. El capital circulant ha augmentat 17,1 milions d’euros, principalment per l’increment de les existències derivat de l’augment de productes comercialitzats. El patrimoni total d’Ercros –per un import de 272,7 milions d’euros– ha augmentat en 25,2 milions d’euros. Aquesta variació és inferior als beneficis generats a causa de la retribució a l’accionista feta efectiva a l’exercici per un import de 19,7 milions d’euros (13,9 en concepte d’adquisició d’accions pròpies; 5,4 pel pagament del dividend; i 0,4 pel pagament de la prima d’assistència a la junta). Les provisions i altres deutes s’han reduït 7,5 milions d’euros. Cal recordar que, al 2017, aquest epígraf incloïa –entre altres provisions– els costos derivats del tancament de la tecnologia de mercuri.

Retribució a l’accionista

Al 2018, es compleixen les tres condicions establertes en la política de retribució a l’accionista d’Ercros, atès que el benefici per acció ha estat de 0,4111 euros i per tant superior al benefici mínim exigible de 0,10 euros/acció; el ràtio de solvència (deute financer net/ebitda ordinari) se situa en 1,71 i per tant inferior al màxim permès de 2; i el ràtio de palanquejament (deute financer net/patrimoni total) en 0,39 i per tant inferior al màxim permès de 0,50. La retribució a l’accionista es duu a terme a través de la recompra d’accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d’un dividend.

En conseqüència, el consell d’administració, en la seva reunió del 22 de febrer de 2019, ha acordat proposar a la junta d’accionistes el repartiment d’un dividend de 0,06 euros bruts per acció, que s’incrementa un 20% respecte del de 2017, suposa un desemborsament de 6,5 milions d’euros i representa un payout del 14,4% del benefici consolidat d’Ercros al 2018. Així mateix, al 2018, la Societat va recomprar accions pròpies per a amortitzar i ho continuarà fent al 2019 fins a aconseguir un import de 11,5 milions d’euros, que completa el payout màxim conjunt previst en la política de retribució a l’accionista per a 2018, que és del 40%.

Evolució previsible

És encara molt aviat per poder fer previsions fiables sobre l’evolució de la companyia al llarg de 2019. En aquests moments, Ercros és moderadament optimista gracies a la major capacitat de producció disponible (clor, sosa i poliols), si bé reconeix l’existència d’incerteses de caràcter macroeconòmic i d’àmbit mundial que apunten a una certa desacceleració del creixement del PIB.
El major volum de producció anirà previsiblement acompanyat d’un descens dels preus dels productes finals en els seus respectius mercats, si bé s’espera que aquests encara es mantinguin situats per sobre de la mitjana històrica. D’altra banda, la substitució de producció externa per producció pròpia –que té uns marges més grans– hauria de suposar una aportació positiva al compte de resultats. Pel que fa als preus dels principals aprovisionaments, s’espera que la seva pressió sobre els marges s’atenuï, d’acord amb la tendència observada a finals de 2018 i seguida a les primeres
setmanes de 2019. D’aquesta reducció, no obstant això, no n’ha participat l’electricitat, que al 2019 continua marcant preus molt alts i superiors als de l’exercici anterior. Pel que fa al tipus de canvi, Ercros estima que l’efecte del dòlar serà neutre respecte de 2018 en la mesura en què espera un tipus de canvi mitjà del dòlar respecte de l’euro el 2019 similar al de 2018.