Ens trobem a:

Ercros anuncia la compra d’accions pròpies

Annex

De conformitat amb el que estableix l’article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 255.034) publicat el 26 de juliol de 2017, la Societat informa que, a l’empara del programa de recompra d’accions pròpies, ha portat a terme, durant el període transcorregut entre el 17 d’octubre de 2017 i el 23 d’octubre de 2017, les següents operacions sobre les seves pròpies accions. *Acompanyem com a annex el detall de les operacions realitzades durant l’esmentat període