Ens trobem a:

Ercros: resultats del primer semestre de 2020

Malgrat els efectes adversos ocasionats per la pandèmia del COVID-19 sobre l’activitat econòmica mundial, Ercros va finalitzar el primer semestre de 2020 amb un benefici de 4,4 milions € i un resultat brut d’explotació (ebitda) de 24,2 milions €, totes dues xifres en la part alta de les estimacions publicades el 3 de juny.

En el punt àlgid d’aquesta pandèmia a Espanya, Ercros va mantenir actives totes les seves instal·lacions per la seva condició de servei essencial i va poder satisfer les necessitats dels seus clients, si bé va haver d’adaptar puntualment el ritme de fabricació d’alguns productes, principalment de la divisió de química intermèdia, per ajustar-lo a la menor demanda.

La crisi ocasionada pel COVID-19 va impactar, fonamentalment, sobre el volum de productes venuts (que va descendir un 13,8% entre el primer semestre de 2019 i de 2020). Pràcticament tota la cartera de productes d’Ercros es va veure afectada per la caiguda de la demanda, amb l’excepció dels de la divisió de farmàcia.

En conseqüència, entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, les vendes de productes han aconseguit els 279,8 milions € enfront dels 344 milions € en el mateix període de 2019, una disminució del 18,7%.

La caiguda de les vendes es va concentrar en la segona meitat de març i a l’abril. Els productes amb unes majors caigudes de volum van ser el PVC, les resines i el ATCC, que es destinen a la construcció, la indústria del moble i el tractament d’aigües de piscines, respectivament. Però al seu torn, aquests productes van ser els que en els mesos de maig i juny van mostrar les taxes més altes de recuperació, havent aconseguit ja al juny nivells de venda similars (i en alguns casos superiors) als anteriors al COVID-19.

El mercat mundial de la sosa càustica -el producte amb més incidència sobre els resultats d’Ercros- va posar en evidència en el segon trimestre de 2020 una certa manca d’oferta a conseqüència de la menor taxa d’ocupació de les plantes de producció de clor-sosa, la qual cosa va empènyer el seu preu a l’alça. No obstant això, la recuperació del PVC apuntada més amunt està provocant un augment de la demanda de clor i, per tant, de l’ocupació de les plantes de clor-sosa, fet que comporta l’aparició d’un major volum de sosa en el mercat. És previsible que en el tercer trimestre de 2020 el preu d’aquest producte es redueixi respecte del nivell del segon trimestre, encara que probablement quedi per sobre del nivell del primer trimestre.

En el capítol dels ingressos, cal destacar la caiguda del 33,1% de l’epígraf «Prestació de serveis» degut, principalment, al fet que Ercros no es va adjudicar cap lot del servei d’interrumpibilidad per causa del baix preu resultant de la subhasta corresponent al primer semestre de 2020, que no compensava el lucre cessant més els costos d’aturada i arrencada de les plantes de electròlisi. També es van reduir els serveis prestats a tercers per causa de la seva menor demanda.

L’efecte de la menor facturació va poder ser parcialment compensat per la reducció generalitzada del preu dels aprovisionaments i els subministraments, l’import dels quals es va reduir entre el primer semestre de 2019 i el primer semestre de 2020 un 27,3%. En concret, les principals matèries primeres -electricitat, metanol i etilè- van reduir el seu preu més del 25% en aquest període.

La forta baixada dels costos variables, per sobre de la reducció dels preus dels productes venuts, ha permès una millora de 5,2 punts percentuals del marge de contribució unitària. Mesurem el marge de contribució com la suma de les vendes i la prestació de serveis, menys la suma dels costos variables i de la reducció d’existències, tot això expressat com a percentatge de la xifra de negocis. Aquest percentatge ha passat del 32,8% en el primer semestre de 2019, al 38% en el primer semestre d’aquest exercici.

Les despeses de personal van ascendir a 42,3 milions €, un augment del 0,9%. Aquesta variació és inferior a l’increment salarial del 2,5% previst en el conveni col·lectiu.

Finalment, destaca la dotació de provisions i altres despeses, per import de 1,9 milions €, a conseqüència de l’actualització dels costos -previstos i incorreguts- per les tasques de desmantellament de les plantes d’electròlisi de mercuri.

L’evolució dels ingressos i les despeses ha generat un ebitda de 24,2 milions €, un 18,7% inferior a l’obtingut en el primer semestre de 2019, que va ser de 29,7 milions €. Si considerem l’ebitda ajustat (ebitda menys les partides de caràcter extraordinari), aquesta diferència es redueix al 17,9%.

L’ebitda total menys les amortitzacions, per valor de 14,7 milions €, porta a un resultat net d’explotació (ebit) de 9,5 milions € enfront d’un ebit de 16,7 milions € en el primer semestre de 2019.

Les despeses financeres –per import de 3,8 milions €– estan en línia amb les del primer semestre de 2019, i la despesa per l’impost als guanys registrat, d’1,3 milions €, és 1,1 milions inferior a la registrada en el mateix període de 2019. Al 30 de juny de 2020, Ercros encara disposa d’actius per impost diferit no registrats per import de 65,1 milions €.

El benefici del primer semestre de 2020, 4,4 milions €, ha quedat en la part alta de la previsió avançada per la companyia. Encara que és inferior al del mateix període de 2019, 10,5 milions €, cal considerar-ho com un bon resultat si es té en compte la situació de crisi causada pel COVID-19.

ercros-perduesiguanys

Resultats per negocis

Per negocis, la divisió de farmàcia va ser la que va tenir l’evolució més favorable al llarg del primer semestre, gràcies a que, en general, tant els preus de venda dels productes finals com els volums van augmentar. L’única dada moderadament adversa d’aquest negoci va ser l’encariment de les matèries intermèdies. Malgrat això, el primer semestre de 2020 va ser el millor de la història del negoci: les vendes van augmentar un 13,2% i l’ebitda, un 18,5%. Aquesta divisió és també la que presenta la millor ràtio entre l’ebitda i les vendes, que en aquest primer semestre va fregar el 20%.

En la divisió de química intermèdia, la caiguda de la facturació (22,6%) va ser major que la de l’ebitda (7,5%) atès que els productes finals van poder defensar parcialment el seu preu malgrat la caiguda del cost de les matèries primeres, i evitar d’aquesta manera un major deteriorament dels marges. El marge de l’ebitda (ebitda sobre vendes) va augmentar fins al 8,7% enfront del 7,3% del primer semestre de 2019. En aquesta divisió -les vendes en els mercats asiàtics i americans de la qual suposen un alt percentatge del total- la crisi del COVID-19 va marcar el seu punt més baix al maig, per la qual cosa, exceptuant les resines, la recuperació està sent més gradual que en els altres dos negocis.

En la divisió de derivats del clor, les vendes de productes van retrocedir un 21,2% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, empeses per la baixada del preu de la sosa càustica (recordi’s que durant el primer semestre de 2019 el preu d’aquest producte encara estava en la part alta del cicle) i pel menor volum de PVC venut al març i l’abril per causa del COVID-19. Malgrat el moderat cost de l’electricitat, l’ebitda va caure un 33% i el marge de l’ebitda va passar del 8,8% del primer semestre de 2019 al 7,5% del mateix període de 2020.

Anàlisi econòmica del balanç

Per a una millor anàlisi i comparació, Ercros utilitza com a eina de gestió l’anàlisi econòmica del balanç, que s’obté a partir de determinades reclassificacions de presentació de l’estat de situació financera a fi de reduir el nombre de magnituds operatives.

Entre el 31 de desembre de 2019 i el 30 de juny de 2020, els actius no corrents van augmentar 3,8 milions € per causa de les inversions realitzades. Al llarg del primer semestre de 2020 es van desemborsar 16,9 milions € per pagar inversions.

Per part seva, el capital circulant ha disminuït en 17,0 milions €, una caiguda del 26,2%, per la reducció de les existències, el menor saldo de clients derivat de la menor facturació i l’ampliació del tram sense recurs del nou contracte de factoring sindicat.

Malgrat el benefici obtingut, de 4,4 milions €, el patrimoni total va disminuir 9,8 milions € (el -3,3%) fins als 282,3 milions €, per causa de la compra d’autocartera (8,7 milions €), al dividend íntegre (5,0 milions €) i a la prima d’assistència a la junta (0,3 milions €).

Al final del primer semestre de 2020, el deute financer net pujava a 108,8 milions €, un 1,3% inferior al deute financer net existent al tancament de 2019.

Les provisions i altres deutes, d’altra banda, s’han reduït 2,1 milions € pels pagaments efectuats en el semestre, principalment, pel desmantellament d’antigues plantes de producció i el sanejament de sòls.

Previsió per al segon semestre

En el primer semestre de 2020, Ercros ha posat de manifest la seva fortalesa i capacitat d’adaptació enfront dels efectes de la pandèmia del COVID-19 gràcies a l’esforç de reestructuració i modernització dut a terme en els últims anys. Per a la resta de l’exercici, si el desconfinament a nivell mundial s’executa amb èxit i no es produeixen rebrots significatius, Ercros estima una ràpida recuperació de l’activitat atès que la crisi del coronavirus ha estat el resultat d’una circumstància sobrevinguda que ha actuat en un context econòmic raonablement sa. De fet, al gener i febrer l’activitat dels negocis es va desenvolupar d’acord amb les previsions llavors existents, i al maig i juny, com s’ha vist més amunt, una part important dels productes de la companyia va aconseguir nivells de demanda similars als anteriors al COVID-19. Les dades parcials que tenim sobre el mes de juliol apunten al fet que la recuperació s’està mantenint sota les mateixes pautes de maig i juny.

Malgrat això, hem de constatar que en aquests moments el nivell d’incertesa sobre l’evolució de la pandèmia continua sent alt, particularment per l’estesa incidència de rebrots significatius a Espanya i a altres països. Esperem que aquests rebrots no es desenvolupin fins a una segona ona de la pandèmia i que només suposin un petit retard de la tornada a la plena normalitat sanitària i econòmica. Mentrestant, continuarem aplicant els procediments de gestió que tanta efectivitat han mostrat en el primer semestre, i esperem poder mantenir-nos en el camí de recuperació ja apuntat pels mesos de maig i juny.

El preu de la sosa, una vegada finalitzat el repunt dels últims tres mesos, torna a la seva anterior tendència a la baixa. Però també hi ha clars factors positius, que estem ja observant i que hem de destacar: la ràpida recuperació del PVC, el ATCC i les resines, i la bona marxa dels principis actius farmacèutics, així com un millor comportament (recuperació gradual) dels poliols i el paraformaldehíd de la divisió de química intermèdia. També és un factor positiu destacable el manteniment dels moderats preus dels principals consums, amb l’electricitat al capdavant.