Un repte per millorar la integració empresa i la formació professional

El Conveni signat amb el Departament d’Ensenyament , pel qual es procedeix a impartir el cicle formatiu de grau superior en Química Industrial en règim de formació d’alternança i formació dual amb l’IES Compte de Rius , es considera de vital importància ja que permet incidir en la contractació dels treballadors des de la formació . És un factor que esdevé estratègic el poder unir i correlacionar la formació i desenvolupament de les persones amb la seva posterior inclusió i desenvolupament en el món professional .

Actualment s’ha constituït una comissió de seguiment del Conveni . L’objectiu del Conveni és impartir el cicle formatiu de grau superior en Química Industrial , en règim de formació dual a l’Institut Comte de Rius . També dins d’aquest Conveni s’estudiarà la implantació d’un mòdul de formació especialitzat en el tema de la producció de plàstics .

Les empreses consideren d’interès que , d’acord amb la flexibilitat que l’efecte permet el Conveni , s’inclogui en el Grau Superior de Química Industrial un mòdul de plàstics , partint de la base d’un projecte desenvolupat a la URV ( Projecte APQUA ) . Durant aquest curs acadèmic es desenvoluparà el projecte , per tal de poder-lo implantar en el següent curs acadèmic .

Segons els resultats d’una enquesta interna entre les empreses afiliades a l’AEQT , el perfil dels treballadors segons la seva formació és el següent : un 30 % són llicenciats o diplomats , el 41 % tenen un cicle formatiu de Grau Superior i un 8% el Batxillerat , de manera que un 80% se situa en un alt grau de qualificació .

Aquest alt grau de qualificació professional que necessita el sector químic per desenvolupar- se competitivament en un món global , necessita una maximització de les sinergies entre les empreses , la universitat i els instituts de formació , la qual cosa implica que el desenvolupament de la formació dual és de vital importància .