Reconeixement, inversió social

PLEC DE BASES PEL MODEL DE RECONEIXEMENT O D’INVERSIÓ SOCIAL DE L’AEQT

L’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), té entre els seus objectius en matèria de responsabilitat social, refermar i ampliar les relacions entre el sector químic de Tarragona i les entitats que configuren el teixit social del Camp de Tarragona.

D’aquesta manera, s’estableix el model de reconeixement o d’inversió social amb l’objectiu de fomentar la promoció i el desenvolupament d’activitats dirigides al foment de la cultura, la formació en ciències, la divulgació científica, les vocacions tècniques femenines, l’esport solidari integrador l’associacionisme, la cooperació de proximitat, projectes de millora de sostenibilitat del territori i altres activitats d’interès a realitzar sense ànim de lucre.

Per al desenvolupament de l’objectiu indicat en el paràgraf anterior, aquest Plec de bases estableix la regulació d’un règim propi per al patrocini d’activitats i esdeveniments:

 1. Objecte
  1. S’estableix com a objecte, la formulació de les bases que regulen el reconeixement d’activitats i esdeveniments promoguts per entitats sense ànim de lucre, segons descrits.
  2. Podrà ser objecte de reconeixement el desenvolupament de projectes o activitats, la finalitat dels quals sigui:
   1. Foment de vocacions científiques, excel·lència acadèmica: vocacions científiques femenines, projectes educatius, fòrums de divulgació, activitats d’experimentació, publicacions…
   2. Cooperació amb el territori: col·lectius vulnerables, esports, solidaris i integradors, cultura i tradicions, moviment veïnals…
   3. Projectes de sostenibilitat: espais naturals, aigua, circularitat, transició energètica, qualitat de l’aire, canvi climàtic…
 2. Principis generals
  La valoració del reconeixement es durà a terme en base als següents criteris

  • Estructura i planificat
  • Contingut Social
  • Vinculació a l’estratègia de l’AEQT i al negoci químic
  • Capacitat de generar impacte positiu en el territori
  • Transparent i traçable pel territori
  • Foment de la participació, caràcter col·laboratiu
  • Innovació
 3. Àmbit material
  1. Podran ser beneficiàries del reconeixement les següents activitats o esdeveniments:
   1. Activitats relacionades amb la millora de la sostenibilitat i minimització de l’impacte:
    • Espais naturals
    • Aigua
    • Circularitat
    • Transició energètica
    • Qualitat de l’aire
    • Canvi climàtic
   2. Activitats relacionades amb el foment de les vocacions científiques i l’excel·lència acadèmica:
    • Projectes educatius
    • Fòrums de divulgació
    • Activitats d’experimentació
    • Publicacions
   3. Activitats relacionades amb la cooperació amb el territori:
    • Col·lectius vulnerables
    • Esports solidaris i integradors
    • Cultura i tradicions
    • Moviment veïnal
  2. Queden excloses
   1. Les activitats que persegueixin un ànim de lucre
   2. Les activitats que es desenvolupin fora de l’àmbit territorial de la província de Tarragona
 4. Beneficiaris
  1. Podran sol·licitar el reconeixement regulat en aquestes bases les persones físiques, associacions i/o clubs que reuneixin els següents requisits:
   • Que suposin un benefici sobre la comunitat i el territori i sense ànim de lucre
   • En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents
   • Que conforme als seus estatuts, tinguin com a objecte bàsic o fonamental el desenvolupament d’activitats per a les que sol·licita el patrocini.
  2. No podran tenir la condició de beneficiaris del patrocini recollit a les presents bases les entitats en les que concorrin les següents circumstàncies:
   • Els sol·licitants que no estiguin alineats amb la missió, visió i els valors de l’associació.
   • Ser deutors de la Hisenda Pública i/o la Seguretat Social
   • No haver justificat degudament la col·laboració aportada o incomplir les obligacions establertes a les bases, en cas d’haver estat patrocinades en edicions anteriors.
 5. Presentació de sol·licituds i documentació
  Cada entitat o persona pot presentar un màxim de dues sol·licituds de diferent temàtica en cada convocatòria.La documentació de la sol·licitud estarà constituïda per:

  • L’arxiu que conté el projecte que haurà d’incloure també la següent informació:
   • Dades de l’entitat sol·licitant i, si s’escau, d’altres entitats participants
   • Nom de la persona/es responsable del projecte i dades de contacte
   • Antecedents, interès i objectius del projecte
   • Motivació per demanar el reconeixement
   • Valor que aporta el projecte presentat a l’AEQT i/o al territori
   • Descripció de les activitats o accions del projecte
   • Localització i calendari del projecte
   • Pressupost del projecte i aportació demanada a l’AEQT
   • Arxius adjunts complementaris (dossier, imatges,…). Màxim 2 arxius adjunts en PDF de 5Mb cadascun
  • La informació del projecte s’haurà de pujar al link que hi haurà a tal efecte a la pàgina web de l’AEQT: www.aeqtonline.com/reconeixements
  • En cas de resultar guanyador dels reconeixements, document acreditatiu del número de compte corrent en la que s’ingressarà l’import del reconeixement indicant que la titularitat de la mateixa correspon a l’entitat sol·licitant o al seu representant autoritzat.
  • Cessió a l’AEQT dels drets d’imatge, difusió i publicació del projecte presentat.
 6. Lloc i termini de les presentacions
  Les sol·licituds es presentaran de forma exclusivament telemàtica a través d’un formulari disponible a l’apartat web de l’AEQT.
  Estan previstes dues convocatòries anuals a partir del 2024:

  1. 1a convocatòria: 1-30 d’abril
  2. 2a convocatòria: 1-31 d’octubre
  3. Si per raons extraordinàries, es produeixin canvis sobre aquesta planificació, es documentarà l’apartat corresponent de la web l’AEQT.
 7. Criteris de valoració
  1. Per a la selecció dels projectes presentats es tindran en compte els següents criteris de valoració que seran puntuats individualment i de manera anònima entre un mínim de 0 punts i un màxim de 10 punts. Criteris:
   1. Solidesa del projecte
   2. Impacte positiu sobre la sostenibilitat del territori
   3. Impacte positiu sobre la ciutadania de la província de Tarragona
   4. Relació de l’activitat o esdeveniment presentat amb l’AEQT i/o el sector químic de Tarragona
   5. Grau de compliment de les contraprestacions en patrocinis anteriors en cas d’haver-los obtingut.
   6. Viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte
   7. Repercussió pública i difusió de l’esdeveniment o activitat
   8. Caràcter innovador
  2. Es crearà un jurat format per professionals del sector químic coordinats per l’AEQT, els quals podran sol·licitar incorporar a les deliberacions assessorament específic segons necessitat per poder valorar millor els projectes si fos necessari.
  3. Es seleccionaran els projectes amb millor valoració. Com a màxim 1 projecte de cadascun dels 3 blocs temàtics (màxim 3 projectes en total)
  4. La Junta Directiva de l’AEQT determinarà la distribució dels fons entre els projectes seleccionats, tenint en compte la quantitat total disponible aprovada per pressupost, la puntuació obtinguda pels projectes, i les quantitats sol·licitades per cadascun d’ells.
  5. En cas que la convocatòria es consideri deserta, els fons associats, passaran a les edicions següents.
 8. Comunicació i divulgació
  1. Es realitzarà la divulgació del programa de reconeixement o inversió social de l’AEQT a través de la seva pàgina web https://www.aeqtonline.com on hi haurà:
   • Tota la informació de les bases, funcionament, criteris i calendari de programa.
   • Formularis de presentació de les sol·licituds
   • Repositori de projectes guanyadors d’edicions anteriors i notícies relacionades
  2. Els projectes premiats seran informats per l’AEQT un cop resolt el resultat de la convocatòria.
  3. Divulgació de les convocatòries i els resultats de les mateixes a través de la pàgina web de l’AEQT, les seves xarxes socials, mitjans de comunicació i entitats de Tarragona com la universitat, centres educatius, …, etc.
  4. Celebració de dos actes anuals per presentar els resultats de la convocatòria anterior.
 9. Acord i publicació del reconeixement
  1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos, contats a partir del dia següent al de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.
  2. La resolució on s’atorgui el patrocini contindrà, com a mínim les següents dades:
   1. Identificació de l’entitat beneficiària i identificació del projecte a patrocinar.
   2. L’import total patrocinat del projecte.
   3. La forma de pagament.
  3. Transcorregut el termini senyalat a l’apartat 1, sense que s’hagués dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre’s com a deserta.
 10. Contraprestació i obligacions dels beneficiaris
  Les entitats beneficiàries del reconeixement o patrocini tindran, com a mínim, les següents obligacions:

  1. Incloure el logotip de l’AEQT a l’activitat o a l’esdeveniment per al que ha estat concedit el patrocini (imatge publicitària, pàgina web i xarxes socials oficials, vestimenta oficials d’equips esportius, cartellera, invitacions, així com als medis de difusió.
  2. Cessió d’imatges i recursos de l’activitat o esdeveniment de caràcter públic per a la comunicació per part de l’AEQT.
  3. L’entitat beneficiària serà responsable del correcte desenvolupament de l’activitat d’acord a les normativa de referència en cada cas.
  4. L’AEQT podrà retirar el patrocini en qualsevol moment quan es constatin objectivament actes o comportaments inadequats, incívics, que perjudiquin la convivència o els objectius definits en el present plec de bases.
  5. Compromís d’executar en la seva totalitat el projecte patrocinat dins dels terminis establerts.
  6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que l’AEQT consideri oportunes respecte a l’activitat o l’esdeveniment patrocinat.
  7. Presentar una memòria final justificativa de l’activitat o projecte desenvolupat en la que s’incloguin les factures d’abonament de les despeses originades per l’execució de la citada activitat esportiva o projecte desenvolupat, tot això en un termini màxim de tres mesos, contats des de la finalització de l’actuació.
 11. Forma de pagament
  1. L’import del patrocini aportat per l’AEQT per cada convocatòria, serà de 4.000 € (quatre mil euros). En funció dels projectes presentats es repartirà aquesta quantitat entre un màxim de 3 guanyadors. Amb caràcter ordinari, un sol premi no podrà superar la quantia de 2.000 € (dos mil euros). Amb caràcter extraordinari podrà donar-se la quantitat referenciada per convocatòria a un sol premiat.
  2. L’import econòmic del patrocini es farà efectiu prèvia aportació de la corresponent factura o document acreditatiu d’acceptació del patrocini davant l’AEQT, que realitzarà l’ingrés mitjançant transferència bancaria al número de compte que a tal efecte hagi senyalat el beneficiari a la seva sol·licitud.
  3. El beneficiari podrà sol·licitar de manera excepcional l’abonament de la col·laboració de forma prèvia a la realització de l’activitat, quan tingui per objectiu sufragar les despeses prèvies necessàries per al seu desenvolupament. Havent de justificar degudament la necessitat de les despeses i aportant una vegada finalitzada l’activitat una memòria final justificativa del patrocini concedit per l’AEQT, juntament amb les factures acreditatives.