Medi Ambient

Aigua regenerada, un recurs creixent

Consum d’aigua de les empreses de l’AEQT

Consum d’aigua regenerada de les empreses de l’AEQT

18,18%

AIGUA REGENERADA RESPECTE AL TOTAL CONSUMIT AL 2021

Inversió en protecció mediambiental del sector químic espanyol (M€)

+11%

EVOLUCIÓ 2010-2018

Indicadors d’emissions, abocaments i residus (absoluta i per tona de producció) de les empreses de l’AEQT 2020

Abocament
de nitrogen

Abocament de
metalls pesants

Abocaments de
compostos de fòsfor

Demanda química
d’oxigen

Emissions d’òxids
de nitrogen

Emissions de
partícules sòlides

Emissions de compostos
orgànics volàtils

Emissions de diòxid
de carboni

Emissions de diòxid
de sofre

Residus
especials

Sociolaboral

Empreses de l’AEQT
amb Pla de conciliació

Empreses del sector químic espanyol
amb plans i polítiques d’igualtat

Inversió en formació

Estabilitat laboral al sector químic espanyol

93%

CONTRACTES INDEFINITS

Comparativa per sectors econòmics

Contracte indefinit

Salari anual per treballador

Seguretat

Índex de Freqüència
AEQT i EESS*

*Personal d’Empreses de Serveis que treballen a les associades.

Índex de Freqüència
general AEQT

Índex d’incidència
per sectors

Índex de freqüència:

Índex d’incidència:

Recerca, desenvolupament i innovació

Inversió en RDI del
sector químic espanyol

Empreses innovadores
a Espanya

21,6%

DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA TREBALLA DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA

1/5

1 DE CADA 5 INVESTIGADORS ÉS DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA