Panel Públic Assessor

Creat l’any 2003, el PPA de l’AEQT és una eina imprescindible de comunicació i sobretot de diàleg entre el sector químic i la societat que l’envolta. A més del de l’AEQT, que exerceix el paper de representativitat de totes les empreses associades, hi ha companyies associades que compten amb panel propi.

Tots ells són instruments de trobada i comunicació entre la societat civil i el sector químic del territori.
Estan formats per persones representatives de la societat del territori, precisament amb l’objectiu de ser una reproducció a petita escala de l’entorn: d’aquesta manera, el Panel de l’AEQT el formen prop d’una vintena ciutadans i ciutadanes representants de diferents socials i econòmics, i alhora veïns dels barris i municipis de l’àrea d’influència de la química. Periòdicament, aquest grup de persones es reuneix amb representants de l’AEQT i del sector per dialogar sobre temes que són d’interès mutu. A més, puntualment s’hi conviden experts en el tema a tractar en la sessió.

Les reunions del PPA serveixen no només per a què des del sector químic es pugui informar els panelistes -i, a través d’ells, els sectors i municipis que representen- d’assumptes relatius a la indústria, sinó també –sobretot- per reforçar el diàleg en el sentit invers: com a canal a través del qual la indústria rep inputs respecte de les opinions i inquietuds que té la societat que l’envolta. Un diagnòstic de primera mà que té un valor incalculable i que permet el sector tenir-lo en compte per anar adaptant les seves accions i estratègies.

Convenis i col·laboracions

Com a representant del sector químic, l’AEQT manté un diàleg cooperatiu i constructiu permanent amb els agents del territori, i això inclou també l’establiment habitual d’acords, convenis, col·laboracions… generalment vinculat a projectes relacionats amb la cooperació i la solidaritat, així com també en d’altres relacionats amb l’àmbit esportiu, educatiu, cultural, associatiu… És part de la responsabilitat social del sector químic cooperar amb l’entorn i col·laborar amb el territori que l’acull i les persones que hi viuen.

En aquest sentit, l’AEQT ha col·laborat, tant de manera puntual com regular any a any, amb institucions com Creu Roja, el Banc d’Aliments, l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral-La Muntanyeta, la Fundació Bonanit o la Marató de TV3. Al llarg dels anys, l’AEQT també ha donat suport, i continua donant, a projectes d’entitats ambientals, socials i veïnals de l’entorn, com poden ser la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, o a clubs esportius com el Nàstic de Tarragona o el Club Bàsquet Tarragona, entre d’altres.

Codi ètic i compliment normatiu

L’AEQT en la seva voluntat d’actuar sota el màxim grau de transparència, disposa des de 2012 d’un Codi Ètic que recopila un conjunt de normes de bon govern per guia tant del seu personal propi com el de les seves associades al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de l’Associació.

Més enllà de la presència d’un Codi Ètic, AEQT disposa així mateix, en sintonia amb la reforma operada en el Codi Penal el 2015, d’un Pla de Prevenció de Delictes, dinàmic, ja que és objecte de constant actualització, en el qual, i seguint el model previst en l’expressat text legal, s’han analitzat els riscos de l’Associació en matèria penal i s’han incorporat les mesures necessàries per al correcte compliment normatiu.

Aquest Pla de Prevenció de Delictes es troba a disposició dels integrants de les Comissions de Treball de AEQT. A més d’aquest document complet, el resum d’aquest Pla de Prevenció de Delictes queda integrat dins de l’última revisió del codi ètic.