Qualitat de l’aire

Dades oficials de qualitat de l’aire en viu

Consulta les dades de la qualitat de l’aire en aquests moments a través de la Xarxa de Vigilància del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Observatori de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona és una iniciativa liderada per Repsol en col·laboració amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona, amb la realització tècnica d’entitats científiques diverses (URV i Eurecat) i sota la coordinació de l’Institut Cerdà, que té com a objectiu l’avaluació permanent de la qualitat de l’aire en les viles i barris del Camp de Tarragona per millorar el medi ambient i la sostenibilitat del territori. L’Observatori vol ser un exercici de transparència i responsabilitat de les indústries químiques per contribuir en donar resposta a una de les principals preocupacions socials detectades en el seu entorn: la qualitat de l’aire que respirem els ciutadans i les ciutadanes.

El 2019 va ser el segon any de la feina de l’Observatori i va suposar eixamplar la cobertura i fiabilitat de la informació arribant fins a 26 punts d’anàlisi en 11 municipis del Camp de Tarragona i amb mostres durant 8-12 mesos per obtenir mitjanes anuals fidedignes sobre la concentració de compostos orgànics volàtils en l’aire del nostre territori.

Tanmateix, l’Observatori va més enllà del valuós treball d’anàlisi que s’està fent, i vol ser, també, una eina al servei de la divulgació, del debat i del coneixement, així com una plataforma participativa de tots els agents del territori per poder enriquir les metodologies i les conclusions i per proposar-nos nous reptes en un procés de millora contínua.

Informe 2022
complet

Document complet de la segona edició de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire, amb dades corresponents a l’any 2022.

Cicle de diàlegs “Allò que hem de saber sobre la qualitat de l’aire”

Primer episodi del cicle organitzat per l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona.

Informe 2021 Complet

Document complet de la quarta edició de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire, amb dades corresponents a l’any 2021.

Informe 2020 Complet

Document complet de la tercera edició de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire, amb dades corresponents a l’any 2020.

Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona

Com a sector compromès amb el seu entorn i que comparteix la preocupació per minimitzar el seu impacte i garantir la bona qualitat de l’aire al territori, la indústria química participa de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona que impulsa la Generalitat. Tant la mateixa AEQT com diferents empreses del sector estan representades en aquest òrgan que aplega administracions, organitzacions dels món econòmic, acadèmic, sindical, de recerca… entitats ecologistes i veïnals…

Aigua regenerada

Avançant cap a la circularitat

Un dels projectes conjunts i aprofitaments de sinèrgies més que les empreses han sabut trobar al llarg dels anys és la reutilització d’aigües, en el camí cap a l’economia circular. A finals de l’any 2012 es va posar en marxa la planta de regeneració d’aigües residuals urbanes ha permès que la indústria química de Tarragona hagi utilitzat cada vegada més aigua regenerada en els seus processos: l’any 2019, aquest percentatge es va situar per primer cop per damunt del 15%.

Però la voluntat de la indústria ha estat sempre la d’anar més enllà, i és en aquest context que cal posar situar la construcció d’una nova planta depuradora de les aigües residuals industrials, encara més eficient, que està previst que pugui entrar en funcionament l’any 2021.

Aquesta nova planta, que tindrà una capacitat de 1.800.000 litres/h. durant les 24 hores, amb possibilitat de futures ampliacions, permetrà complir amb les noves exigències europees del BREF CWW (Common Waste Water) i del refinament. Aquesta nova normativa afecta a les aigües residuals de cada empresa a títol individual, però un cop més les companyies que formen el sector químic i petroquímic de Tarragona han apostat per treballar de manera conjunta.

D’acord amb les condicions de disseny de la planta, el tractament serà tan eficient que permetrà la regeneració de les aigües resultants amb la intenció de no aturar-se en aquest pas, sinó poder reaprofitar-les. Per això el pla és que un cop estigui en funcionament la nova depuradora, iniciar el projecte per posar en servei una nova planta de regeneració que permeti poder tornar a utilitzar aquesta aigua per a ús industrial. De manera que la indústria química no estarà regenerant i reutilitzant només aigües residuals urbanes, com ja fa des del 2012, sinó que començarà a reaprofitar també les seves pròpies aigües residuals industrials. L’objectiu fixat per la industria passa per augmentar el volum d’aigua reutilitzada del 15% actual fins a un mínim del 25% l’any 2025. Es tracta d’una nova passa cap a l’economia circular que les empreses estan decidides a emprendre.

Control i monitorització d’olors

Conscients de les molèsties i fins i tot l’alarma que poden generar els episodis de males olors entre la població del Camp de Tarragona, l’AEQT i les seves empreses porten anys treballant en projectes per a la seva monitorització, amb l’objectiu de detectar-les i de determinar-ne l’origen, per tal que, en cas que aquest sigui a la indústria química, posar en marxa els mecanismes per resoldre’l.

Ja el 2005, l’associació va signar un primer conveni amb la Fundació URV per iniciar aquesta vigilància. I, des del 2010, conjuntament amb els Parcs Químics de Seguretat, impulsen el projecte Nasapp, de monitorització d’olors al Camp de Tarragona, que desenvolupa el centre tecnològic Eurecat. Es tracta d’una iniciativa de participació ciutadana mitjançant la qual una sèrie de voluntaris, que han rebut la pertinent formació, poden informar de males olors quan les detecten a través d’una aplicació mòbil.

L’aplicació geolocalitza el punt en què es troben els informants en el moment de registrar una mala olor, de manera que la coincidència en una mateixa zona i en un mateix moment d’un determinat nombre de registres, posa de manifest un episodi i es poden activar mecanismes per tal de detectar-ne l’origen, incloent l’anàlisi de les dades meteorològiques del moment.

Aquesta informació es complementa, a més, amb rondes presencials de vigilància que executen els bombers dels Parcs Químics de Seguretat, tant de manera periòdica com de manera puntual quan s’ha detectat un episodi, per tal d’identificar o descartar possibles orígens.

Compromís d’informar

D’altra banda, en el marc del conveni entre l’AEQT i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, un dels compromisos voluntaris adquirits per les empreses del sector és el d’informar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) d’operacions o incidències que puguin generar olors perceptibles des de l’exterior.

OCS-Zero Pellet Loss

OCS-Zero Pellet Loss:
que cap “pellet” acabi al medi

Com a sector compromès amb la preservació del medi ambient i responsabilitzat amb l’impacte de la seva activitat, la indústria química va posar en marxa fa més de 25 anys a nivell mundial el programa Operation Clean Sweep (OCS): una iniciativa que persegueix evitar que els “pellets” -la gransa de plàstic- vagin a parar el medi. Es tracta d’un programa voluntari per a la gestió responsable, amb la finalitat d’ajudar a que en totes les operacions en les quals es manipuli gransa de plàstic s’apliquin bones pràctiques de neteja i control dels “pellets” i aconseguir així que no hi hagi fuites al medi ambient.

Totes les empreses de l’AEQT que fabriquen “pellets” de plàstic estan adherides a la iniciativa OCS i, a més, per tal de traslladar i implementar el programa OCS al territori, en el si de l’associació l’any 2018 es va posar en marxa el projecte OCS-Zero Pellet Loss. La iniciativa estableix tota una sèrie de mesures relacionades amb la detecció dels moments o operacions en els quals hi ha risc de que es produeixin pèrdues i les mesures que es poden prendre per corregir-los… Aquest grup de treball, que es reuneix periòdicament, serveix perquè les diferents empreses que el formen comparteixin millors pràctiques i solucions, que se sumen i complementen amb les recomanacions generals que planteja el programa OCS a nivell mundial. Conforme avancen les conclusions del grup de treball, les empreses implicades les van aplicant progressivament en el si dels seus processos i operacions, per tal d’avançar a la màxima velocitat possible al desitjat objectiu de zero “pellets” al medi.

Imprescindible implicar
la resta de la cadena de valor

Ara bé, el fet que totes les empreses de l’AEQT que produeixen gransa estiguin adherides a la iniciativa no és suficient, perquè el projecte tingui èxit i l’objectiu de “Zero Pellet Loss” (pèrdua zero de pellets) sigui possible, cal que no només les empreses productores hi estiguin adherides i n’apliquin els seus estàndards, sinó que és necessari que també ho facin la resta de companyies implicades en la cadena de valor.

És per això que l’AEQT va presentar aquest projecte a finals del 2019 a la resta de companyies del territori implicades en la cadena de valor dels “pellets” (de transport, operadores logístiques, transformadores, de reciclatge…) per tal d’animar-les a que comparteixin aquest compromís, s’adhereixin a la iniciativa OCS i n’apliquin els seus estàndards.