El benefici d’Ercros del primer semestre de 2021 va pujar a 20,27 milions d’euros, 4,6 vegades mes que els 4,37 milions aconseguits en el mateix període de l’any anterior.

L’ebitda ajustat del primer semestre de 2021 va ser 44,55 milions d’euros enfront dels 25,96 milions d’1S20; un augment del 71,6%.

L’augment de l’ebitda ajustat (18,59 milions d’euros) obeeix principalment a la forta empenta donada per l’augment de la contribució, amb una aportació neta de 29 milions d’euros, que supera amb escreix el detriment de 10,42 milions causat per l’augment d’altres costos d’explotació, entre els quals l’augment dels nolis internacionals (prop de 4 milions) i dels costos fixos (3,4 milions).

Ercros va reduir el seu deute en 6,56 milions d’euros, situant-lo, a 30 de juny de 2021, en 78,27 milions d’euros. Malgrat un entorn econòmic encara presidit per les restriccions sanitàries, Ercros manté una sòlida situació financera disposant de més de 91 milions d’euros de liquiditat.

La totalitat de l’exercici 2021 serà clarament millor que el de 2020. Preveiem que l’economia segueixi el seu procés de recuperació i els mercats en els quals Ercros és present mantinguin el seu ritme d’activitat alt.

A.FETS CLAU DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 (1S21)

1.En el primer semestre de 2021 (1S21) Ercros va vendre 615 mil tones de productes fabricats enfront de les 560 mil tones venudes en el primer semestre de 2020 (1S20): un augment del 9,9%. El volum del segon trimestre de 2021, 310 mil tones, va superar clarament les 254 mil tones venudes en el trimestre més feble de 2020, el segon trimestre, a causa de la covid-19.

2.Les vendes (incloent-hi la prestació de serveis) d’1S21 van pujar a 371,92 milions d’euros enfront dels 290,12 milions aconseguits a 1S20; un augment del 28,2%. També en aquest cas, la major divergència és produeix en el segon trimestre: a 2T21 les vendes van ser de 197,85 milions, mentre que les de 2T20, el trimestre més afectat per la covid-19, és van quedar en només 135,40 milions.

3.El notable augment de les vendes del primer semestre de 2021 respecte al mateix període de l’any anterior va obeir al fet que entre aquests dos períodes tant el volum venut com el preu mitjà obtingut van experimentar un fort creixement a l’alça. De l’augment total experimentat per les vendes, 81,80 milions d’euros, l’efecte preu explica 53,06 milions (un 65%) i l’efecte volum, 28,74 milions (un 35%).

4.Malgrat l’augment dels costos variables experimentat en la primera meitat de l’any 2021, l’empenta de les vendes del primer semestre de 2021 queda reflectit en la major contribució obtinguda en aquest període. A 1S21 la contribució va pujar a 139,11 milions d’euros enfront dels 110,11 milions aconseguits a 1S20; un augment del 26,3%.

5.L’efecte de l’augment dels costos variables, malgrat sent important, no contraresta l’efecte conjunt de preus i volums. Les vendes (la suma dels efectes preu i volum) van afegir 81,80 milions d’euros a la contribució, mentre que la pujada dels costos variables va suposar una detracció de 52,80 milions d’euros, inferior en termes absoluts a aquest efecte de les vendes. En termes nets la contribució d’1S21 va augmentar 29 milions respecte a 1S20.

6.Malgrat l’augment significatiu de la contribució absoluta documentat en el punt 4, el marge de contribució (contribució sobre vendes) es va reduir del 38% aconseguit a 1S20 al 37,4% d’1S21. L’explicació d’aquesta aparent contradicció és que les vendes van augmentar més que la contribució. Entre 1S20 i 1S21, la contribució absoluta va augmentar un 26,3%, mentre que les vendes ho van fer un 28,2%, raó per la qual el marge de contribució va disminuir des del 38,0% fins al 37,4%.

7.L’ebitda ajustat del primer semestre de 2021, 1S21, va ser de 44,55 milions d’euros enfront dels 25,96 milions d’1S20; un augment del 71,6%.

8.L’augment de l’ebitda ajustat obeeix principalment a la forta embranzida exercida per l’augment de la contribució, que en el següent gràfic ve representat pels efectes preu, volum i CVU, amb una aportació neta a l’ebitda de 29 milions d’euros que supera amb escreix el detriment de 10,42 milions causat per l’augment d’altres costos d’explotació, entre els quals s’inclouen la pujada dels nolis internacionals (prop de 4 milions) i dels costos fixos (3,4 milions).

9.En el primer semestre de 2021, Ercros va generar un flux de caixa lliure (FCL) de 10,70 milions d’euros, 4,18 milions inferior als 14,88 milions generats en el primer semestre de 2020. Les causes que expliquen el menor FCL de 2021 són, començant per les que generen recursos: i) el major ebitda obtingut a 1S21 respecte a 1S20, que va generar 18,59 milions addicionals; les menors provisions, 1,72 milions; i els menors costos nets financers, 1,61 milions. I seguint per les que detrauen recursos: i) la major necessitat de circulant motivada per l’augment de les vendes, -16,3 milions; ii) els majors impostos, -9,61 milions; i iii) les lleugerament majors inversions, -190 mil euros.

10.Ercros va començar l’any 2021 amb 84,83 milions d’euros de deute financer net. En els primers sis mesos de l’any, el principal efecte reductor del deute va ser el flux de caixa lliure (FCL) generat en aquest període per valor de -10,70 milions d’euros; les causes que van provocar un augment del deute van ser la retribució als accionistes, per valor de 3,51 milions, i altres factors d’orde menor, per un valor net de 0,63 milions. En total, durant els primers sis mesos del any corrent, Ercros va reduir el seu deute en 6,56 milions d’euros, situant-lo, a 30 de juny de 2021, en 78,27 milions d’euros.

11.El resultat de l’exercici del primer semestre de 2021 va ascendir a 20,27 milions d’euros, 4,63 vegades més que el resultat de l’exercici d’1S20, que va ascendir a 4,37 milions.

12.A 30 de juny de 2021, Ercros disposava de liquiditat per import de 91,36 milions d’euros, 50,07 milions dels quals corresponen a tresoreria i 41,29 milions, a línies de finançament no disposades.

B.PANDÈMIA DE LA COVID-19

Desgraciadament, després de més d’un any de l’inici de la pandèmia de la covid-19 a Espanya, continua sent necessari referir-se a aquest greu problema sanitari per l’actual repunt dels contagis, la seva repercussió en el sistema sanitari i la seva incidència negativa en l’activitat econòmica. En particular, un menor flux de visitants estrangers i noves restriccions locals podrien minvar la venda d’alguns derivats de clor al llarg de la temporada estiuenca de 2021.

Ercros, des dels mateixos inicis d’aquesta emergència sanitària, va posar en marxa mesures de prevenció per minimitzar el risc de contagi dels seus empleats, amb la instauració d’estrictes protocols de seguretat i del teletreball per a aquelles activitats susceptibles de ser desenvolupades de manera remota, protocols que es continuen mantenint en l’actualitat. A conseqüència d’aquesta estratègia, Ercros manté actives totes les seves instal·lacions i està sent capaç de satisfer les necessitats de tots els seus clients.

Ercros, a través del comitè de seguiment de la covid-19, i en estret contacte amb els representants de les persones treballadores, fa un seguiment continu de la salut dels seus empleats, i actualitza les mesures preventives d’acord amb les normes i recomanacions emeses per les autoritats sanitàries. A 23 de juliol, el nombre de treballadors d’Ercros vacunats amb almenys una dosi era de 1.000 persones (un 75,7% de la plantilla) i amb la pauta completa 838 persones (63,4%). A nivell estatal, en la mateixa data, amb almenys una dosi s’havia vacunat el 63,7% de la població; i amb pauta completa el 52,8%.

C. PLA DE DIVERSIFICACIÓ, DIGITALITZACIÓ I DESCARBONITZACIÓ: PLA 3D

El passat 28 de gener, la companyia va presentar el seu Pla Estratègic 3D: Diversificació, Digitalització i Descarbonització, que persegueix transformar Ercros en una empresa sostenible al llarg del temps. Sostenible per la diversificació de la seva estructura productiva, que li permetrà esmorteir la volatilitat cíclica pròpia del sector químic. Sostenible per la transformació digital i automatització dels seus processos, que la farà més competitiva. I sostenible per l’adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments oficials europeus i espanyols per frenar el canvi climàtic.

El Pla 3D conté 20 projectes que al llarg del període 2021-2029 suposaran una inversió acumulada de 92 milions d’euros i un ebitda addicional, també acumulat, de 194 milions d’euros.

Les inversions del Pla s’estan duent a terme segons el calendari previst. Així, com ja es va avançar en la nota de resultats del primer trimestre del 2021, publicada l’11 de maig, un dels projectes de la dimensió diversificació, l’ampliació de la capacitat de fabricació de dipentaeritritol en un 15%, ja va entrar plenament en funcionament a principis d’abril, mentre que els altres tres projectes d’aquesta dimensió estan en execució, preveient-se la seva posada en marxa a la segona meitat de l’any 2022. També estan ja en execució, segons el Pla, varis dels projectes deles dimensions de digitalització i descarbonització. La resta s’anirà executant gradualment respectant les premisses financeres establertes en el Pla 3D.

D.ESTATS FINANCERS INTERMEDIS

Els quadres següents presenten els comptes financers del primer semestre de 2021 sobre els quals es basen els fets clau descrits en la Secció A d’aquesta nota de resultats: compte consolidat de pèrdues i guanys; conciliació de l’ebitda ajustat; i anàlisi econòmica del balanç.

Pèrdues i guanys

En relació amb el compte de pèrdues i guanys consolidat del primer semestre de 2021 cal destacar, a més de allò indicat en la Secció A d’aquesta nota, el següent:

La prestació de serveis va augmentar un 15,8% a causa de la major demanda dels clients destinataris d’aquests serveis, sent l’augment més rellevant el corresponent a la màquila de fosfat dicàlcic.

L’import conjunt d’aprovisionaments més la reducció de productes acabats i en curs va augmentar un 26,5% a causa de l’important encariment de les matèries primeres, entre les quals l’EDC i el metanol.

Els subministraments van augmentar un 41,4% degut, principalment, al fort increment del preu de l’energia elèctrica (principal subministrament de la companyia).

Les despeses de personal van augmentar un 2,7% respecte a 2020 pel creixement de la plantilla mitjana i l’increment d’altres costos.

L’increment de l’epígraf “Altres despeses d’explotació” en un 18,5% obeeix a augments de pràcticament tots els conceptes de despesa, excepte les despeses de viatge, cànons i publicitat, que es van reduir. Els majors increments els van experimentar les despeses de transport exterior, principalment per l’encariment dels nolis internacionals, seguits de les despeses de manteniment degut, en gran part, a l’efecte de la tempesta Filomena. Aquesta tempesta va afectar diverses plantes el mes de gener a causa de temperatures molt baixes que van provocar danys principalment en canonades i varis dipòsits. També es van encarir les primes de les assegurances per les exigències del sector assegurador i per l’increment de l’impost a les assegurances. Van augmentar també les despeses de defensa jurídica, principalment en relació amb la descontaminació dels terrenys de El Hondón i les despeses per emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a causa de l’augment de preu del CO₂.

La dotació de provisions i altres despeses extraordinàries es va mantenir en un nivell similar al de 2020. L’import de les provisions s’actualitza a cada tancament comptable en funció dels compromisos assumits en matèria de remediació ambiental i la nova informació disponible sobre altres compromisos i obligacions.

Les amortitzacions van baixar lleugerament respecte al mateix període de l’exercici anterior per la menor amortització de drets d’ús de béns arrendats, al mateix temps que els resultats financers també es van reduir, en aquest cas en un 25,5%, pel menor cost mitjà del deute i per les diferències de canvi positives hagudes en el primer semestre de 2021. Finalment, la despesa per impost als guanys va augmentar pel major resultat obtingut.

Balanç

Els actius no corrents van disminuir en 2,88 milions d’euros, malgrat les altes per inversions, degut principalment a les amortitzacions i a la reducció dels actius per impost diferit.

El capital circulant va augmentar principalment per l’increment dels comptes a cobrar, derivat, al seu torn, de la major facturació.

El patrimoni net va augmentar en 16,41 milions d’euros, resultat net de, per una banda, el benefici de 20,27 milions d’euros del primer semestre de 2021 i, amb signe contrari, la recompra d’accions pròpies, per import de 3,51 milions d’euros, i la prima meritada per l’assistència a la junta general ordinària, de 0,34 milions d’euros.

El deute financer net va disminuir en 6,56 milions d’euros, resultat net de, per una banda, el flux de caixa lliure generat per import de 10,70 milions d’euros i, amb signe contrari, la remuneració a l’accionista per -3,51 milions d’euros i altres variacions no monetàries, per import de -0,63 milions d’euros.

Remuneració a l’accionista.

La junta general d’accionistes de Ercros, celebrada el passat 11 de juny, va ratificar la nova política de retribució a l’accionista, proposada pel consell d’administració per al període 2021-2024.

El payout màxim serà el 50% del benefici consolidat de cadascun dels quatre exercicis, condicionat a: i) l’obtenció d’un benefici consolidat mínim de 10 milions d’euros; i ii) que, al tancament de cada exercici, la ràtio de solvència (deute financer net/ebitda ordinari) sigui inferior o igual a 2,0, i la ràtio d’endeutament (deute financer net/fons propis), inferior o igual a 0,5.

La retribució a l’accionista es durà a terme a través de la recompra d’accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d’un dividend. La recompra d’accions pròpies s’executarà sempre que es prevegi el repartiment d’un dividend de, almenys: el 18% del benefici consolidat de 2021; el 20% del benefici consolidat de 2022; el 22% del benefici consolidat de 2023; i el 24% del benefici consolidat de 2024.

El passat 1 de març es va reprendre la compra d’accions pròpies amb càrrec al pay out de 2021. A 30 de juny de 2021, la Societat havia recomprat 1.284.000 accions, amb un cost d’adquisició de 3,51 milions d’euros. Així mateix, el consell d’administració, en la seva sessió del passat 10 de juny va aprovar el sisè programa de recompra d’accions pròpies, la vigència del qual es va iniciar el passat 1 de juliol i finalitzarà el 22 de juny de 2022.

E. RESULTATS PER NEGOCIS

Tal com hem vingut anunciant (en la nota de resultats del primer trimestre de 2021, en la nota de previsió de resultats del primer semestre i en el discurs del president en la passada junta d’accionistes), la recuperació de la demanda que observem en l’últim trimestre de l’any passat, s’ha mantingut de forma molt sòlida al llarg del primer semestre de 2021

Referent als negocis associats al clor, l’elevada i sostinguda ràtio de funcionament de les plantes va permetre augmentar significativament les produccions i vendes. Aquesta alta taxa d’utilització, unida a la forta demanda i a l’augment de preu d’alguns dels productes venuts, entre els quals el PVC, va donar lloc en el primer semestre de 2021 a un increment de les vendes de la divisió del 31,4% respecte al mateix semestre de l’any passat. Els costos variables, per part seva, malgrat el fort augment del cost de l’electricitat i les matèries primeres, en el seu conjunt van augmentar menys que les vendes, fent que l’ebitda ajustat de la divisió es multipliqués per 2,1 vegades passant de 12,49 milions d’euros a 1S20 a 26,74 milions d’euros a 1S21; una ràtio ebitda/vendes del 12,1%.

Aquest entorn de forta demanda va acompanyar també a la divisió de química intermèdia. Les seves vendes van créixer un 43,5%, una variació superior a l’experimentada pels costos variables, entre els quals el metanol i el transport marítim. Com a conseqüència, l’ebitda ajustat semestral d’1S21 va superar en 2,4 vegades a l’obtingut a 1S20 i la ràtio ebitda/vendes de la divisió va aconseguir el 14,5%.

En el primer semestre de 2021, la divisió de farmàcia es va veure negativament afectada tant per la tempesta Filomena, que, com s’ha assenyalat més amunt, va causar importants danys materials i pèrdues de producció en aquest període, com per la caiguda de la demanda d’alguns dels productes de la divisió, entre els quals l’àcid fusídic. La caiguda de la demanda és conseqüència dels efectes derivats de la pandèmia de la covid-19, l’aparició de noves soques i restriccions diverses introduïdes en països, destí rellevant, dels nostres productes. Estem convençuts que la demanda d’aquests productes començarà a recuperar-se a partir del quart trimestre de 2021. En el primer semestre de 2021, no obstant això, les vendes de la divisió van caure un 20,6% en comparació amb el molt bon primer semestre de 2020, la qual cosa va donar lloc a la caiguda de l’ebitda ajustat en un 79,4%, i al fet que la ràtio ebitda/vendes se situés en un anormalment baix 5,2%.

F. COMPLIMENT PREVISIÓ DE 9 DE JUNY DE 2021

Com mostra el quadre següent, la previsió del primer semestre de 2021 avançada el passat 9 de juny es va complir en tots els seus extrems. L’ebitda ajustat va ser 44,6 milions d’euros, la qual cosa situa la dada real prop del límit màxim del rang previst per a aquest concepte. El benefici va ser 20,3 milions, lleugerament per sobre del límit superior del rang previst. L’augment de les tones venudes va ser del 9,9%, gairebé en el punt mitjà del rang previst. L’augment de les vendes va ser del 28,2%, també lleugerament per sobre del límit màxim del rang previst. I finalment, el marge de contribució va ser del 37,4%, quatre dècimes de percentatge per sobre del punt mitjà del rang previst.

G. PREVISIÓ PER A LA RESTA DE L’ANY

Estem convençuts que la totalitat de l’exercici 2021 serà clarament millor que el de 2020. Esperem que l’economia segueixi el seu procés de recuperació i que els mercats en els quals Ercros està present mantinguin el seu alt ritme d’activitat. Encara que el segon semestre inclou dos mesos estacionalment baixos (agost i desembre), en aquest moment no s’aprecia cap senyal clar d’afebliment de l’actual conjuntura pel costat de la demanda dels nostres productes. Pel costat de l’oferta, en canvi, apreciem alguns riscos que val la pena d’explicitar. El primer és el manteniment o augment del ja elevat preu de l’electricitat, l’ocurrència del qual podria erosionar en alguna mesura els resultats d’Ercros, tenint en compte la naturalesa electro-intensiva de la companyia. El segon és l’acceleració de l’increment del preu de les matèries primeres ja observat en la primera meitat de l’any. I el tercer és l’empitjorament de les condicions logístiques internacionals i, en particular, l’augment dels nolis marítims i la creixent escassetat de contenidors.

L’anterior previsió es basa en el manteniment del fort ritme de creixement de l’economia que ara estem observant. Per aquesta raó, l’últim risc al qual hem de referir-nos és el possible empitjorament de la pandèmia a causa de l’aparició de noves soques (com ara, per exemple, la variant delta), que podrien obligar a elevar les restriccions de moviment i amb això frenar en d’alguna manera la recuperació econòmica.