• Per primera vegada es disposa d’un cicle complet de dades de 3 anys sobre les immissions de Compostos Orgànics Volàtils als municipis del Camp de Tarragona.
  • Els valors mitjans de Benzè i d’1,3 Butadiè continuen per sota del límit d’immissió que estableix la legislació i dels valors de referència.
  • L’Ajuntament de Vilallonga, l’Ajuntament de Reus i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona i l’Associació Hotelera de Tarragona també s’adhereixen a l’Observatori.
  • Actualment, es monitoritzen de manera continuada 18 punts d’11 poblacions del Camp de Tarragona.

Avui s’ha presentat la quarta edició de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona (OQACT), que impulsa Repsol amb el suport de l’AEQT i la coordinació de l’Institut Cerdà i que compta també amb la col·laboració de la URV. Per primera vegada es disposa d’un cicle complet de dades de 3 anys sobre les immissions de Compostos Orgànics Volàtils (COV) al Camp de Tarragona. En total, l’Observatori ja disposa de 50.000 dades acumulades.

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona va començar el 2018 amb una prova pilot d’anàlisi en 6 punts del territori i només amb 4 mostreigs mensuals de 14 dies. A partir de 2019, l’abast de l’Observatori ja va arribar a més d’una vintena de punts i 12 mostreigs mensuals de 14 dies cobrint tot el territori del Camp de Tarragona i tot l’any. Això permet poder fer una visió retrospectiva de l’evolució que han tingut els valors d’immissió en els darrers tres anys.

Aquesta visió retrospectiva permet observar que els diversos punts registren tendències diferents al llarg del 2019, 2020 i 2021, si bé s’aprecia, un manteniment dels valors baixos i, en alguns punts, una davallada entre el 2019 i el 2021. Poder disposar de dades dels pròxims anys permetrà veure si es tracta de tendències consolidades de millora o continua havent-hi variabilitat.

Després de la prova pilot realitzada el 2018, quan es va posar en marxa l’Observatori, el 2021 ha estat el tercer any de l’Observatori amb una cobertura àmplia del territori: 18 punts de mostreig d’11 municipis del Camp de Tarragona (el Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí, Puigdelfí, Tarragona, Reus, Vilallonga, Alcover, Valls, Vila-seca i la Canonja) més 4 punts en ciutats de referència per valorar comparacions. Aquests 4 punts més estan situats a Prades, com a població amb poca activitat contaminant; Barcelona, com a ciutat on cal tenir en compte l’impacte que hi té, per exemple, el trànsit, i a les ciutats de Lleida i de Girona, com a comparables amb Tarragona.

Un any més, les màximes concentracions de COV (sumatori total sense distingir tipologies) es produeixen a Barcelona (amb quasi 47 µg m-3), on es nota l’efecte del trànsit, principalment, i altres activitats antròpiques. A les ciutats de Lleida i Girona hi ha valors per sobre dels 30 µg m-3, mentre que Tarragona queda lleugerament per sota dels 26 µg m-3. En alguns punts de mostreig del Camp de Tarragona, al Serrallo i Torreforta al sud i Constantí al nord, se superen els 30 µg m-3.

En el treball de l’Observatori es detecten 47 dels 62 COV estudiats. Tot i l’interès que té l’estudi d’aquests compostos, hi ha molt poques referències normatives o de recomanacions que estableixin un límit d’immissió anual. El Benzè continua essent l’únic compost regulat i mesurat, per tant, per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació de la Generalitat de Catalunya en dues de les seves instal·lacions, la de Constantí i la de Puigdelfí-Perafort, cosa que permet comparar els resultats dels seus equips en línia amb els de la metodologia de mostreig passiu emprada per l’Observatori. La conclusió que se n’obté és que els valors mitjans mensuals i anuals són molt semblants i, per tant, es confirma un cop més la fiabilitat de les dades de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona.

Els valors mitjans de Benzè, com ha passat en les anteriors edicions, queden molt per sota del límit d’immissió que estableix la legislació. El Benzè és l’únic compost que està regulat per normativa que estableix un límit d’immissions mitjanes anuals: 5 µg m-3 (Directiva 2000/69/CE-R.D. 102/2011). S’ha de destacar que els resultats obtinguts el 2021 queden en tots els punts per sota d’1 µg m-3, molt lluny del límit de la normativa. Els punts de mostreig on es registren els valors més alts són els de Constantí (0,94 µg m-3) i, a continuació, els de Puigdelfí, Universitat Laboral i Campclar (que es troben al voltant dels 0,6 µg m-3). Tots, en qualsevol cas, molt per sota del límit normatiu establert.

També queden per sota dels límits de les recomanacions de bones pràctiques internacionals els valors mitjans del Butadiè. En el cas de l’1,3 Butadiè, i en absència de normativa espanyola o europea que estableixi un valor límit d’immissió, l’Observatori pren com a referència la recomanació de 2 µg m-3 de mitjana anual que fa l’Ontario Ministry of the Environment (Canadà). Els resultats de 2021 mostren com tots els valors queden per sota dels 2 µg m-3. La concentració més alta la trobem al Morell (1,45 µg m-3) i, a continuació, es poden destacar els valors del punt situat a la Universitat Laboral i el de Constantí, on se supera 1 µg m-3.

El model d’anàlisi de la qualitat de l’aire de l’Observatori està orientat a obtenir mitjanes anuals de concentració de compostos en l’aire de les zones urbanes, però igualment ofereix la dispersió de valors de les anàlisis mensuals per tenir una radiografia més precisa de l’estat de l’aire. En aquesta mateixa línia, i tenint en compte que l’expectativa social sobre la gestió de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona actualment demana avaluar també els valors punta episòdics, la URV, Repsol i l’Observatori han treballat durant el 2021 en la instal·lació d’un equip de mesura en continu del COV 1,3 Butadiè i s’espera tenir resultats a meitat d’any.

Noves incorporacions

Durant el 2021, hi ha hagut noves incorporacions al Consell Social de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona. S’hi han adherit l’Ajuntament de Vilallonga, l’Ajuntament de Reus i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona i Associació Hotelera de la província de Tarragona, que s’afegeixen a les institucions i entitats adherides anteriorment:  ajuntaments de la Pobla de Mafumet, el Morell, Constantí, Perafort, la Canonja i Valls, les Cambres de Comerç de Tarragona i de Reus i el Port de Tarragona.

De la direcció tècnica de l’Observatori en tenen cura el catedràtic de Química Analítica de la URV, Dr. Francesc Borrull, i la doctora Laura Vallecillos.