• Ha finalitzat la parada programada de la planta de PEAD a l’àrea de química del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, en la qual s’han destinat 18 milions d’euros a treballs per millorar la innovació tecnològica i la competitivitat de les instal·lacions.
  • S’han dut a terme inspeccions i treballs de manteniment amb una estimació total de 140.000 hores/persona.
  • El balanç en matèria de Seguretat és positiu, ja que s’ha aconseguit l’objectiu principal de 0 accidents.

Repsol ha destinat més de 18 milions d’euros a la parada programada de l’àrea de química del Complex Industrial de Tarragona, que ha finalitzat a principis d’aquest mes de juny. Els treballs han permès realitzar tasques d’inspecció, manteniment, innovació tecnològica i medi ambient, així com desenvolupar tasques de reparació i neteja d’equips.

S’han completat tots els projectes d’Enginyeria i intervencions de Manteniment previstos, entre els quals destaquen la Nova Sala de Control que suposa una millora tecnològica i de control d’operacions; les noves sitges per a ensacat de metal·locens que possibilitaran una major flexibilitat en l’expedició del producte final.

En l’àmbit del Medi Ambient la parada s’ha desenvolupat sense incidències ambientals, ni en el procés de parada de les unitats, ni en els treballs de parada pròpiament dits, ni en la posada en marxa posterior que s’està completant en aquests moments. El balanç en matèria de Seguretat és positiu. S’ha aconseguit l’objectiu principal de 0 accidents. La seguretat del personal és la màxima prioritat de Repsol i, en aquesta línia, s’han desenvolupat cursos de formació específica per als treballadors de plantilla i de les empreses auxiliars que han participat en la parada. A més, s’ha realitzat una gestió específica de prevenció COVID19, amb la qual cosa s’ha aconseguit que no s’hagi donat cap incidència en aquest sentit.

Entre el personal de Repsol i de les empreses col·laboradores, han passat per les instal·lacions del Complex una mitjana diària de 200 persones, a més de les 2.700 habituals. S’han produït puntes de treball durant les quals han accedit fins a 300 persones per realitzar tasques relacionades amb la parada. Aquest volum de persones i treball equival a un total de 140.000 hores/persona. Repsol ha destinat amb dedicació exclusiva a més de 70 persones de personal propi.

Planta de PEAD

La unitat produeix homopolímers i copolímers d’etilè amb catalitzador de crom amb densitats entre 0.940 i 0.960 g/cc i un ampli rang d’índexs de fluïdesa. Des de l’any 2016, es produeixen copolímers d’etilè amb catalitzador Metal·locè. Les seves principals aplicacions són envasos com ampolles i dipòsits, canonades i film.