• L’ebitda ajustat dels 9M22 va ser de 88,12 milions d’euros, un 43,8% més gran que l’obtingut als 9M21.
• El benefici dels 9M22 va pujar a 50,52 milions d’euros, un 93,1% més gran que l’obtingut als 9M21.
• Les vendes de productes acabats dels 9M22 van pujar a 774,17 milions d’euros, un 40,4% més grans que les aconseguides als 9M21.
• El 30 de setembre del 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,62 milions d’euros, dels quals 49,21 milions corresponen a tresoreria i
89,41 milions, a línies de finançament no disposades.
• La previsió per a l’exercici 2022 és la següent: ebitda ajustat, 100-115 milions d’euros; benefici, 55-70 milions d’euros; vendes de productes acabats, 950-
1000 milions d’euros; i contribució, 280-310 milions d’euros.

FETS CLAU DELS NOU PRIMERS MESOS DEL 2022 (9M22)

 1. En els nou primers mesos del 2022 (9M22) Ercros va vendre 868 mil tones de productes fabricats davant les 932 mil tones venudes en els nou primers mesos del 2021 (9M21): un descens del 6,9%.
 1. Les vendes de productes dels 9M22 van pujar a 774,17 milions d’euros davant els 551,41 milions aconseguits al 9M21; un augment del 40,4%. Les vendes del tercer trimestre del 2022 van ser un 12,0% inferiors a les del segon trimestre del 2022, davant el pràctic manteniment entre els trimestres tercer i segon del 2021.
 1. De l’augment de les vendes entre els 9M22 i els 9M21, de 222,76 milions d’euros, el fort augment del preu mitjà dels productes venuts explica 279,88 milions (un 125,6%); la pèrdua de volum, -37,89 milions (-17,0%); i l’efecte mixt, -19,23 milions (-8,6%).
 1. La forta pujada dels costos energètics fa que la contribució del tercer trimestre del 2022, 65,41 milions d’euros, experimenti una caiguda significativa respecte de la del segon trimestre de l’any (-33,5%). En el còmput acumulat dels 9M22, però, la contribució continua estant clarament per sobre de l’aconseguida als 9M21 (20,2%).
 1. L’augment de la contribució dels 9M22, de 40,99 milions d’euros, és perquè l’efecte preu, 291,83 milions, supera la suma dels efectes del cost variable unitari (CVU), -232,86 milions; volum, -13,93 milions; i mix, -4,05 milions. L’elevat valor absolut de l’efecte del CVU és degut a l’enorme augment experimentat en aquest període pel cost de les energies i matèries primeres; i el fort efecte preu indica que, en conjunt, els mercats en què Ercros opera han reflectit en una important mesura l’augment dels costos.
 1. L’ebitda ajustat dels 9M22 va ser de 88,12 milions d’euros davant els 61,27 milions dels 9M21; un augment del 43,8%. L’ebitda del tercer trimestre del 2022 mostra un descens respecte del segon trimestre, en coherència amb el descens de la contribució mostrat més amunt.
 1. La variació de l’ebitda ajustat als 9M22 ve fonamentalment explicada per la variació de la contribució que, al gràfic següent, queda representada pels efectes preu, CVU i volum (un total net de 45,04 milions d’euros). Enfront d’aquest net total, la resta i l’efecte mix són relativament petits (-14,14 i -4,05 milions, respectivament). A la resta s’hi inclouen la pujada dels transports (8,20 milions) i dels costos fixos (5,94 milions).
 1. Als 9M22, Ercros va generar un flux de caixa lliure (FCL) de 8,07 milions d’euros, 13,76 milions inferior als 21,83 milions generats als 9M21. Les causes que expliquen el menor FCL del 2022 són, començant per les que generen recursos: (i) el major ebitda obtingut, que va generar 26,85 milions; i (ii) els menors costos nets financers, 2,30 milions. Per la seva banda, les que detreuen recursos van ser: (i) la necessitat més gran de circulant, -25,91 milions; (ii) els pagaments més grans per inversions realitzades, -14,59 milions; (iii) les provisions més grans, -1,24 milions; i (iv) els impostos més grans, -1,17 milions.
 1. Ercros va començar l’any 2022 amb 65,84 milions d’euros de deute financer net (DFN). Als 9M22, el FCL generat va reduir l’import del deute, per valor de -8,07 milions d’euros, i una sèrie d’efectes menors, per valor de 0,51 milions. D’altra banda, la retribució als accionistes, per valor de 18,02 milions, i la renovació de lloguers, principalment dipòsits portuaris, en aplicació de la NIIF16, per valor de 12,15 milions, van ser, tots dos, factors que van augmentar el deute. En total, durant els primers nou mesos del any corrent, Ercros va augmentar el seu deute en 21,59 milions d’euros, i el 30 de setembre del 2022 el va situar en 87,43 milions d’euros.
 1. El resultat del període dels 9M22 va pujar a 50,52 milions d’euros, un 93,1% més gran que el resultat del 9M21, que va pujar a 26,17 milions.
 1. El 30 de setembre del 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,62 milions d’euros, 49,21 milions dels quals corresponien a tresoreria i 89,41 milions, a línies de finançament no disposades.