El benefici d’Ercros dels primers nou mesos de 2021 (9M21) va ascendir a 26,17 milions d’euros, 5,7 vegades més gran que els 4,58 milions assolits en el mateix període de l’any anterior.

L’ebitda ajustat de 9M21 va ser de 61,27 milions d’euros respecte dels 36,95 milions de 9M20; un augment del 65,8%.

L’augment de l’ebitda ajustat es va produir principalment gràcies a la forta empenta del preu mitjà dels productes venuts per Ercros, 96,35 milions d’euros, i al major volum venut, 14,63 milions. L’efecte del preu mitjà va més que compensar la pujada també important del cost variable unitari, -74,64 milions, causada per l’augment de les matèries primeres i les energies.

Ercros va reduir el deute en 12,12 milions d’euros, situant-lo, el 30 de setembre de 2021, en 72,71 milions d’euros. Tot i l’increment dels costos energètics, les matèries primeres i els nòlits marítims, Ercros manté una sòlida situació financera en disposar de més de 98 milions d’euros de liquiditat.

L’exercici 2021 serà clarament millor que el de 2020, encara que preveiem que l’alt cost de les energies afectarà els resultats del segon semestre respecte dels assolits el primer semestre. La nostra previsió per a l’exercici 2021 és la següent. Facturació (milions €): 700 – 750; marge de contribució: 30% – 35%; ebitda ordinari (milions €): 65 – 75; i resultat de l’exercici (milions €): 25 – 30.

FETS CLAU DELS NOU PRIMERS MESOS DE 2021 (9M21)

 1. En els nou primers mesos de 2021 (9M21) Ercros va vendre 932 mil tones de productes fabricats enfront les 856 mil tones venudes en els nou primers mesos de 2020 (9M20): un augment del 8,9%. El volum del tercer trimestre de 2021, 317 mil tones, va ser un 7,0% superior a l’assolit el mateix trimestre de 2020.
 2. Les vendes de productes de 9M21 van pujar a 551,41 milions d’euros enfront els 411,98 milions assolits el 9M20; un augment del 33,8%. Les vendes del tercer trimestre de 2021, 191,44 milions, van superar en 59,25 milions les del mateix trimestre de 2020; una diferència molt similar a l’aconseguida el segon trimestre, 61,15 milions, que va ser el més afectat per la covid-19.
 3. El notable augment de les vendes de productes dels nou primers mesos de 2021 respecte del mateix període de l’any 2020 va obeir a que entre aquests dos períodes tant el volum venut com el preu mitjà obtingut van experimentar un notable creixement. De l’augment total experimentat per les vendes, 139,43 milions d’euros, l’efecte volum n’explica 36,64 milions (un 26,3%), l’efecte preu, 94,39 milions (un 67,7%) i l’efecte mix, 8,40 milions (un 6,0%).
 4. En els nou primers mesos de 2021, la contribució generada per les vendes de productes i per la prestació de serveis va pujar a 202,80 milions d’euros, enfront dels 164,53 milions assolits el mateix període de 2020; un increment del 23,3%. Tot i aquest bon resultat en termes acumulats, l’augment dels costos variables, i en particular dels subministraments energètics, va causar un clar descens de la contribució del tercer trimestre de 2021, que amb 63,69 milions es va situar un 8,4 % per sota de la mitjana dels dos primers trimestres d’aquest any.
 5. En els primers nou mesos de l’any, l’efecte preu sobre la contribució, 96,35 milions d’euros, més que va contrarestar (generant un excés de 21,70 milions) l’efecte negatiu del cost variable unitari, -74,64 milions, causat per l’augment dels costos energètics i de les matèries primeres. A aquest excés de 21,70 milions cal afegir un efecte volum net (positiu pel que fa al volum de productes venuts i negatiu pel que fa al volum de matèries primeres i subministraments) de 14,63 milions i un efecte mix d’1,93 milions. En total, un efecte de 38,27 milions que va elevar la contribució des dels 164,53 milions de 9M20 als 202,80 milions de 9M21.
 6. Malgrat l’augment significatiu de la contribució absoluta documentat als punts 4 i 5, el marge de contribució (contribució sobre vendes de productes i prestació de serveis) es va reduir del 38,5% assolit el 9M20 al 35,5% de 9M21. L’explicació d’aquesta contradicció aparent és que les vendes van augmentar més que la contribució. Entre 9M20 i 9M21, la contribució absoluta va augmentar un 23,3%, mentre que les vendes més prestació de serveis ho van fer un 33,4%, raó per la qual el marge de contribució va disminuir un 7,6%. Tot i això, la contribució per tona venuda ha augmentat un 13,2% el 9M21 comparat amb 9M20.
 7. L’ebitda ajustat de 9M21 va ser de 61,27 milions d’euros davant els 36,95 milions de 9M20; un augment del 65,8%. L’ebitda del tercer trimestre de 2021 es va veure clarament afectat pels majors costos; va ser de 16,70 milions d’euros, un 25,0% per sota de la mitjana dels dos primers trimestres de l’any. En tot cas, l’ebitda del tercer trimestre ha estat un 51,9% superior al del tercer trimestre de 2020 com a conseqüència de la fortalesa de les vendes d’aquest període en termes de volum i preus.
 8. L’augment de l’ebitda ajustat obeeix principalment a la forta empenta exercida per l’augment de la contribució, que en el gràfic següent ve representat pels efectes volum, preu, CVU i mix, amb una aportació neta a l’ebitda de 38,27 milions d’euros que supera amb escreix el detriment de 13,97 milions causat per l’efecte net de l’augment d’altres ingressos i altres costos d’explotació, entre els quals s’inclouen la pujada dels nòlits internacionals (7,00 milions) i dels costos fixos (3,41 milions).
 9. En els primers nou mesos de 2021, Ercros va generar un flux de caixa lliure (FCL) de 19,24 milions d’euros, 700 mil euros més que el 18,54 milions generats en el mateix període de 2020. Les causes que expliquen aquesta petita variació del FCL són, començant per les que generen recursos: i) el major ebitda obtingut el 9M21 respecte de 9M20, que va generar 24,32 milions addicionals; les menors provisions, 2,38 milions; els menors costos nets financers, 3,02 milions; i les menors inversions, 2,60 milions. I seguint per les que detreuen recursos: i) la major necessitat de circulant motivada per l’augment de les vendes i l’encariment dels inventaris, -22,01 milions; i ii) les menors devolucions d’impostos, -9,61 milions, respecte del mateix període de 2020.
 10. Ercros va començar l’any 2021 amb 84,83 milions d’euros de deute financer net. Durant els primers nou mesos de l’any, el principal efecte reductor del deute va ser el FCL generat en aquest període per valor de -19,24 milions d’euros; les causes que van provocar un augment del deute van ser la retribució als accionistes, per valor de 6,14 milions, i altres factors menors, per un valor net de 0,98 milions. En total, durant els primers nou mesos de l’any corrent, Ercros va reduir el deute en 12,12 milions d’euros, situant-lo, el 30 de setembre de 2021, en 72,71 milions d’euros.
 11. El resultat del període dels primers nou mesos de 2021 va ascendir a 26,17 milions d’euros, 5,7 vegades més gran que el resultat del període de 9M20, que va ser 4,58 milions.
 12. El 30 de setembre de 2021, Ercros disposava de liquiditat per import de 98,61 milions d’euros, dels quals 47,62 milions corresponen a tresoreria i 50,99 milions, a línies de finançament no disposades.