Compte de pèrdues i guanys del primer semestre del 2023

Amb relació al benefici del 1S23 cal destacar, a més del que indica la Secció A d’aquesta nota, el següent:

L’epígraf de prestació de serveis va disminuir un 31,7% a causa de la menor demanda per part dels clients d’aquests serveis, així com la reducció del preu derivada dels menors costos energètics traslladats. Els altres ingressos van disminuir un 11,4% a causa, principalment, de la reducció del valor dels drets d’emissió gratuïts de CO2.

L’import conjunt dels aprovisionaments més la variació d’existències de productes acabats i en curs va disminuir un 17,6%. La causa principal d’aquesta disminució va ser l’abaratiment de les primeres matèries que, encara que important, va ser inferior a la caiguda experimentada per les
vendes de productes acabats (-21,1%).

Els subministraments, per la seva banda, es van reduir un 34,1% respecte al 1S22, fonamentalment, per la baixada del cost de l’electricitat.

La contribució del 1S23, calculada com la suma de la venda de productes acabats i prestació de serveis menys els aprovisionaments, la reducció d’existències de productes acabats i els subministraments, va pujar a 144,88 milions d’euros, davant d’una contribució de 177,91 milions el 1S22, una reducció de 33,03 milions, equivalent a un 18,6%.

Les despeses de transport van disminuir un 7,9% per la reducció del preu dels nòlits i els menors volums transportats.

Les despeses de personal van augmentar un 3,5% respecte al 1S22 per l’increment salarial del conveni en un 2%; les millores del conveni acordades el juny del 2022 per al període 2021-2023; i l’augment de les cotitzacions a la seguretat social.

L’epígraf d’altres despeses d’explotació va augmentar un 2,9% respecte al 1S22.

La dotació de provisions i altres despeses extraordinàries va augmentar un 76,7% respecte al 1S22 com a conseqüència, principalment, dels desmantellaments d’instal·lacions i les dotacions realitzades per a la remediació de sòls sobre la base de la darrera informació disponible sobre compromisos i obligacions de remediació ambiental.

Les amortitzacions van augmentar un 8,4% respecte al 1S22 per l’amortització més gran de drets d’ús de béns arrendats i de l’immobilitzat material derivat de les inversions realitzades.

El resultat financer negatiu va augmentar 2,46 milions d’euros, un 135,5%, principalment per les diferències de canvi, que van ser negatives en 0,47 milions d’euros el 1S23, davant d’unes diferències de canvi positives de 2,02 milions d’euros el 1S22. L’augment del cost financer per la pujada de tipus d’interès i les comissions bancàries més grans s’han compensat amb la major participació en els guanys d’empreses associades i la reversió de pèrdues per deteriorament de
comptes a cobrar.

La menor despesa per impost als guanys obeeix al menor resultat obtingut.