Ercros ha aprovat el seu nou pla d’inversions, el Pla-3D, que defineix les actuacions estratègiques que portarà a terme l’empresa durant el període 2021-2025. L’estratègia que el Pla 3D defineix s’assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització, i conté 20 grans projectes.

El Pla 3D implica una inversió de 69 milions d’euros i es preveu que tingui una contribució addicional a l’ebitda de 63 milions d’euros.
Tot i que l’horitzó temporal del pla és de cinc anys, l’abast de diversos projectes de digitalització i descarbonització transcendeix aquest període i s’estén fins a 2029. Per al període 2026-2029 es preveu, com a conseqüència derivada del Pla 3D, una inversió de 23 milions d’euros i una contribució addicional a l’ebitda de 131 milions d’euros.

Les xifres totals del període estès 2021-2029 són, per tant, les següents: inversió acumulada, 92 milions d’euros; i ebitda addicional acumulat, 194 milions d’euros.
Està previst finançar el pla amb recursos generats internament. Els ajuts públics provinents del Fons Europeu de Recuperació, i altres que es puguin obtenir, permetran accelerar el procés inversor i emprendre abans algunes de les actuacions previstes per al període 2026-2029.

El Pla 3D s’executarà a un ritme que permeti complir amb els objectius de l’agenda de l’UE i mantenir un capex màxim anual de 30 milions d’euros (net d’ajuts). La premissa general és que l’execució del pla no posi en risc la solvència financera de la companyia ni la remuneració a l’accionista.
El present pla succeeix el Pla ACT 2016-2020, d’Adaptació al Canvi Tecnològic, que va suposar la modernització de l’estructura productiva d’Ercros i la incorporació d’importants millores d’eficiència energètica.

Diversificació

L’objectiu de diversificació és controlar i, a ser possible, reduir la forta dependència cíclica del negoci del clor-sosa que té Ercros. Els quatre projectes inclosos en aquesta dimensió estan orientats a potenciar les divisions de química intermèdia i farmàcia, i el segment de potabilització d’aigües que, tot i que pertany a la divisió de derivats del clor, no està sotmès al cicle del clor-sosa.
Aquests projectes són altament rendibles; impliquen activitats ben conegudes per Ercros (nivell de risc molt assumible); i fabriquen productes els mercats dels quals mostren un dèficit d’oferta.

Digitalització

L’objectiu de digitalització és millorar la competitivitat d’Ercros a través de la reducció de despeses d’operació; l’augment del volum de producció i vendes; i el reforç de la fidelitat del client.
Els onze projectes contemplats en aquesta dimensió permetran una major capacitat de gestió dels processos productius, comercials, logístics i administratius a través de la gestió automatitzada de les dades.
Els projectes van dirigits a millorar tota la cadena de valor de la companyia, amb especial incidència en els departaments de manteniment, logística, producció i sistemes d’informació.

Descarbonització

L’objectiu de descarbonització és intensificar l’esforç que Ercros ja ve duent a terme per a la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació al nou marc regulador de l’activitat industrial.
Aquesta dimensió inclou cinc grans projectes en les següents àrees: eficiència energètica; adaptació al canvi climàtic; maximització de l’aprofitament d’hidrogen; economia circular; i mobilitat sostenible. Afecten a tots els negocis de la companyia i al departament de logística.
Ercros espera que al termini del Pla 3D, el 2025, les emissions directes de CO2 generades per la seva activitat s’hagin reduït un 39% respecte de les actuals.