El benefici d’Ercros del primer trimestre del 2021 (1T21) va ascendir a 8,72 milions d’euros, 10,6 vegades més gran que els 0,82 milions assolits en el mateix període de l’any anterior (1T20).

FETS CLAUS DELS TRES PRIMERS MESOS DE 2021 (1T21)

  1. La previsió de la nota de tancament de l’exercici 2020 (26-02-2020) que la recuperació de l’últim trimestre de 2020 es mantindria en el primer de 2021 queda totalment confirmada: l’ebitda ajustat d’1T21 va ser de 21,32 milions d’euros, un 89,0% més que l’aconseguit a 1T20, que va ser d’11,30 milions; i el resultat del període d’1T21 va ser de 8,72 milions d’euros, 10,6 vegades més gran que l’aconseguit a 1T20 (0,82 milions). L’ebitda d’1T21 no només va ser més gran que el d’1T20, un període una mica afectat ja per la covid-19, sinó també que el d’1T19, quan la pandèmia encara no havia aparegut.
  1. L’augment de l’ebitda ajustat des dels 11,28 milions d’euros d’1T20 fins als 21,32 milions d’1T21 obeeix principalment a l’efecte de la millora del preu dels productes venuts per Ercros, que afegeix 19,68 milions, d’on cal detreure 5,92 milions per l’augment del cost variable unitari, 3,62 milions per un conjunt d’efectes que inclouen la variació de costos fixos i 0,10 milions pel descens de les tones venudes.
  1. El volum de tones venut a 1T21 consolida l’abast dels nivells post-covid assolits a 4T20. A 1T21 Ercros va vendre 305 mil tones de productes fabricats, molt a prop de les 306 mil tones venudes a 1T20 i a poca distància de les 319 mil tones venudes a 1T19. És important assenyalar que a 1T19 Ercros va vendre un volum significatiu de sosa càustica aliena, que es va reduir tant a 1T20 com a 1T21.
  1. La coincidència del volum venut a 1T20 i 1T21 no hauria d’extrapolar-se a la resta de l’any 2021. No hi ha cap indici que la forta caiguda de la demanda del segon trimestre de 2020 torni a repetir-se al 2021. Si de cas, el que es constata és una certa escassetat d’oferta en els principals mercats en què Ercros està present.
  1. En termes de facturació, les vendes d’1T21 van assolir els 168,42 milions d’euros, un 12,7% per sobre dels 149,39 milions d’1T20 i prop dels 172,79 milions d’1T19. La força d’aquesta recuperació s’aprecia amb més claredat en les xifres mensuals, que mostren un creixement sostingut al llarg dels tres mesos del trimestre davant del lleu descens de les corresponents xifres de 2020.
  1. L’augment de la facturació es deu fonamentalment a l’augment dels preus de venda dels productes fabricats per Ercros. Entre 1T20 i 1T21 les vendes van augmentar en 19,03 milions d’euros. D’aquest augment, la pujada dels preus de venda n’explica 19,35 milions, xifra de la qual el menor nombre de tones venudes en detreu 0,28 milions i l’efecte mix, 0,04 milions.
  1. El marge de contribució d’1T21 (39,3%) segueix la pauta creixent dels últims dos anys. És 3,9 punts de percentatge superior al d’1T20 i 7,6 punts de percentatge superior al d’1T19.
  1. La causa principal de l’augment del deute d’Ercros en els tres primers mesos de l’any va ser la disminució del flux de caixa lliure en 11,22 milions d’euros, derivada de l’augment de circulant per la major facturació haguda. Altres causes de l’augment, de menor entitat, van ser la recompra d’accions pròpies per a la seva amortització, que va contribuir en uns altres 1,21 milions, i un seguit d’efectes menors, que ho va fer en 0,13 milions. En total, durant els tres primers mesos de l’any, Ercros va augmentar el seu deute financer net en 12,56 milions d’euros, situant-lo, a 31 de març de 2021, en 97,39 milions d’euros.
  1. El 31 de març de 2021 Ercros disposava de liquiditat per import de 60,45 milions d’euros, dels quals 28,57 milions corresponen a tresoreria i 31,88 milions, a línies de finançament no disposades.
  1. A més dels efectes del mercat sobre vendes, marges i resultats examinats més amunt, els costos directes de la covid-19 en els tres primers mesos de 2021 van pujar a 173 mil euros comparats amb els 35 mil euros d’1T20.

PANDÈMIA DE LA COVID-19

La campanya de vacunació contra la covid-19 comença a donar els seus fruits. El seu avanç hauria de contribuir de forma significativa a la normalització de l’activitat econòmica. Ercros ja va detectar signes de millora en l’últim trimestre de 2020, que ara es confirmen amb els bons resultats del primer trimestre de 2021 reportats més amunt.

Ercros manté, en tot cas, les mesures de prevenció que en el seu moment va posar en marxa per minimitzar el risc de contagi dels seus empleats. El resultat d’aquesta estratègia ha estat que, tot i els efectes negatius ocasionats per aquesta pandèmia, Ercros manté actives totes les seves instal·lacions i està sent capaç de satisfer les necessitats dels seus clients.

Ercros, mitjançant el comitè de seguiment de la covid-19, i en estret contacte amb els representants de les persones treballadores, fa un seguiment continu de la salut dels seus empleats, i actualitza les mesures preventives d’acord amb les normes i recomanacions emeses per les autoritats sanitàries.

PREVISIÓ PER A LA RESTA DE L’ANY 2021

Els bons resultats d’1T21 permeten augurar un exercici clarament millor que el de 2020. Esperem que les vendes i els preus dels productes venuts segueixin mantenint les pautes posades de manifest en l’últim trimestre del 2020 i confirmades pel primer de 2021.

Davant d’aquesta expectativa, cal assenyalar el creixent preu de l’electricitat: els pronòstics adversos que els mercats mantenen sobre aquesta variable pel que resta d’any, podrien erosionar en alguna mesura els resultats d’Ercros, tenint en compte la naturalesa electro-intensiva de la companyia. La persistència de la pandèmia a nivell mundial tot i els progressos de la vacunació en alguns països desenvolupats, l’augment del preu de les matèries primeres, la potencial falta de disponibilitat d’algunes d’aquestes matèries primeres, i l’augment dels nòlits marítims, podrien ser circumstàncies, afegides a la de l’augment de preu de l’electricitat, que portessin a un major nivell d’incertesa per a la segona meitat de l’any 2021.

PLA DE DIVERSIFICACIÓ, DIGITALITZACIÓ I DESCARBONITZACIÓ: PLA 3D

El passat 28 de gener, la companyia va presentar el seu Pla Estratègic 3D: Diversificació, Digitalització i Descarbonització, que persegueix transformar Ercros a una empresa sostenible al llarg del temps. Sostenible per la diversificació de la seva estructura productiva, que li permetrà esmorteir la volatilitat cíclica pròpia del sector químic. Sostenible per la transformació digital i automatització dels seus processos, que la farà més competitiva. I sostenible per l’adequació de les seves prestacions mediambientals als requeriments oficials europeus i espanyols per frenar el canvi climàtic.

El Pla 3D conté 20 projectes que al llarg del període 2021-2029 suposaran una inversió acumulada de 92 milions d’euros i un ebitda addicional, també acumulat, de 194 milions d’euros.

Les inversions del Pla s’estan duent a terme segons el calendari previst. Així, un dels projectes de la dimensió diversificació, l’ampliació de la capacitat de fabricació de dipentaeritritol en un 15%, ja ha entrat en funcionament a principis d’abril, mentre que els altres tres projectes d’aquesta dimensió estan en execució. També estan ja en execució diversos dels projectes de les dimensions de digitalització i descarbonització. La resta s’anirà executant gradualment respectant les premisses financeres establertes en el Pla 3D

ESTATS INTERMEDIS FINANCERS

Els quadres següents presenten els comptes financers d’1T21 en què es basen els 10 fets clau descrits a la secció A d’aquesta nota de resultats: compte consolidat de pèrdues i guanys; conciliació de l’ebitda ajustat; i anàlisi econòmica del balanç.

Pèrdues i guanys

Amb relació al compte de pèrdues i guanys consolidat d’1T21 cal destacar, a més del que indica la secció A d’aquesta nota, el següent:

La prestació de serveis augmenta un 6,0% a causa de la major demanda dels clients destinataris d’aquests serveis, essent l’augment més rellevant el corresponent a la maquila de fosfat dicàlcic.

L’import conjunt d’aprovisionaments més la reducció de productes acabats i en curs augmenta un 4,6% a causa de l’encariment de les matèries primeres i dels costos de producció unitaris.

Els subministraments augmenten un 10,2% a causa, principalment, de l’encariment de l’energia elèctrica (principal subministrament de la companyia)

Les despeses de personal es mantenen en nivells similars als de 2020 per les mesures de contenció adoptades. A nivell sectorial, recentment s’ha signat un preacord que regula els principals aspectes que contemplarà el XX conveni general de la indústria química per al període 2021-2023. Aquest preacord contempla pujades salarials al 2021 de l’1% a partir del juliol, i del 2% als anys 2022 i 2023, amb una clàusula que garanteix el poder adquisitiu en cas que l’IPC en el període 2021-2023 excedeixi del 5% .

Les altres despeses d’explotació augmenten un 12,6%. Els majors increments els han experimentat les despeses de transport, principalment per l’encariment dels nòlits internacionals, seguides de les despeses de manteniment, degut en gran part a les reparacions extraordinàries que es van haver de dur a terme en algunes de les fàbriques com a conseqüència dels danys produïts per la tempesta Filomena. També s’han encarit les primes de les assegurances per les exigències del sector assegurador i l’increment de l’impost a les assegurances, i han augmentat les despeses de defensa jurídica, principalment relacionades amb la descontaminació dels terrenys de El Hondón

La dotació de provisions i altres despeses extraordinàries augmenta un 24,3% a causa de l’actualització periòdica dels compromisos assumits en matèria de remediació ambiental. Les amortitzacions es mantenen en línia amb l’exercici anterior, i els resultats financers milloren per les diferències de canvi positives derivades de l’apreciació del dòlar al mes de març de 2021. Finalment, la despesa per l’impost als guanys augmenta pel major resultat obtingut.

Balanç

Els actius no corrents disminueixen en 1,92 milions d’euros, tot i haver-se registrat altes per inversions per import de 8,15 milions d’euros, a causa de les amortitzacions per import de 7,07 milions d’euros, la reducció dels actius per impost diferit en 1,97 milions d’euros i altres variacions per import net negatiu d’1,03 milions d’euros.

El capital circulant augmenta principalment per l’increment dels comptes a cobrar derivat, al seu torn, de la major facturació.

El patrimoni net augmenta en 7,52 milions d’euros. Aquesta variació és l’efecte net de, per una banda, el benefici de 8,72 milions d’euros d’1T21 i, en signe contrari, la recompra d’accions pròpies per un import de 1,21 milions d’euros.

El deute financer net augmenta com a conseqüència, principalment, de l’augment del capital circulant.

Remuneració a l’accionista

En la seva reunió de 30 d’abril, el consell d’administració d’Ercros va aprovar una nova política de retribució a l’accionista per al període 2021-2024, que serà portada a la ratificació de la junta general d’accionistes del proper mes de juny.

El payout màxim serà el 50% del benefici consolidat de cada un dels quatre exercicis, condicionat a: i) l’obtenció d’un benefici consolidat mínim de 10 milions d’euros; i ii) que al tancament de cada exercici la ràtio de solvència (deute financer net/ebitda ordinari) sigui inferior o igual a 2,0, i la ràtio d’endeutament (deute financer net/fons propis) inferior o igual a 0,5 .

La retribució a l’accionista es durà a terme a través de la recompra d’accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d’un dividend. La recompra d’accions pròpies s’executarà sempre que es prevegi el repartiment d’un dividend de, al menys: el 18% del benefici consolidat de 2021; el 20% del benefici consolidat de 2022; el 22% del benefici consolidat de 2023; i el 24% del benefici consolidat de 2024.

El consell d’administració en la seva sessió de 19 de febrer va decidir reprendre la recompra d’accions per a la seva amortització com a part de la remuneració a l’accionista amb càrrec al benefici de 2021. El 31 de març de 2021 s’havien recomprat 480.523 accions per un import de 1,21 milions d’euros.

RESULTATS PER NEGOCIS

Tal com anunciàvem en la nostra nota de resultats del passat 26 de febrer, durant 1T21 s’ha mantingut la recuperació de la demanda observada ja a l’últim trimestre de l’any passat.

Pel que fa als negocis associats al clor, les vendes de la divisió van augmentar un 17,1% respecte al mateix trimestre de l’any passat. Aquest augment, juntament amb el fet que els costos variables augmentessin menys que les vendes, ha donat lloc a que l’ebitda ajustat de la divisió s’hagi multiplicat per 3,7 vegades en passar de 3,30 milions d’euros a 1T20 a 12,26 milions d’euros a 1T21; una ràtio ebitda/vendes del 12,1%. Cal ressaltar el bon comportament del PVC que, a causa de la forta demanda existent, ha vist incrementar significativament tant el seu preu com el volum venut en comparació a 1T20.

Aquest entorn de forta demanda ha acompanyat també a la divisió de química intermèdia. Les seves vendes han crescut un 15,5%, una variació superior a l’experimentada pels costos variables, que ha permès que l’ebitda ajustat trimestral augmentés un 79,8% respecte a l’obtingut a 1T20 i que la ràtio ebitda/vendes de la divisió assolís el 15,7%.

En aquest primer trimestre, la divisió de farmàcia s’ha vist afectada per la tempesta Filomena. Els danys causats per les baixes temperatures van reduir temporalment la capacitat de producció de la fàbrica de la divisió a Aranjuez i van obligar a emprendre reparacions extraordinàries. D’altra banda, la debilitat de la demanda ja manifestada en el segon semestre de l’any passat ha donat lloc a una caiguda de les vendes del 18,9% en comparació amb el molt bon primer trimestre de l’any passat i, en conseqüència, a un descens de l’ebitda ajustat del 83,6%.

Els desperfectes causats per la tempesta Filomena han estat completament reparats, la capacitat ja està plenament operativa i la demanda dels principals productes ha començat a guanyar tracció en aquests dos últims mesos, de manera que és d’esperar una recuperació de l’ebitda de la divisió en els propers trimestres.