• El benefici del primer trimestre del 2022 ha estat de 17,2 milions d’euros, gairebé el doble que els 8,7 milions assolits durant el mateix període del 2021.
• L’ebitda ajustat del primer trimestre del 2022 ha estat de 31,8 milions d’euros, un 49% superior als 21,3 milions assolits durant el mateix període del 2021.
• Aquests resultats s’han obtingut malgrat el fort augment del cost de les energies, matèries primeres i transport, i gràcies a la capacitat mostrada per la companyia     per satisfer la demanda dels seus productes.
• En línia amb el que es va aconseguir a l’exercici 2021, la conjunció d’una presència activa de la companyia als mercats químics, juntament amb el manteniment     d’una alta taxa d’ocupació de les plantes de producció, ha sigut la clau que explica els excel·lents resultats obtinguts el primer trimestre del 2022.
• Amb les cauteles que la guerra d’Ucraïna i la situació internacional dels mercats energètics exigeixen, esperem que la primera meitat de l’exercici 2022 segueixi     les pautes observades al llarg del 2021. Per a la segona meitat de l’any, la visibilitat és menor, raó per la qual és difícil avançar una previsió més concreta.

FETS CLAU DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

  1. El primer trimestre de 2022 (1T22) Ercros va vendre 295 mil tones de productes fabricats davant de les 305 mil tones venudes en el mateix període de l’any 2021 (1T21): un descens del 3,5%.
  1. L’import total de les vendes de productes del 1T22 va pujar a 256,60 milions d’euros davant els 168,42 milions assolits al 1T21: 88,18 milions més, equivalents a un augment del 52,4%.
  1. La gran diferència entre les variacions de vendes (52,4%) i tones venudes (-3,5%) posa de manifest que entre els primers trimestres de 2022 i 2021 el preu mitjà dels productes venuts va pujar de manera significativa. Dels 88,18 milions d’euros en què van augmentar les vendes, la pujada del preu mitjà explica 97,49 milions (un 110,6%), la reducció del volum -5,89 milions (un -6,7%) i l’efecte mix els -3,41 milions restants (-3,9%). Pel que fa al 1T21, l’increment de les vendes del 1T22 es deu exclusivament a l’augment del preu mitjà.
  1. La contribució generada per les vendes de productes i la prestació de serveis va pujar el 1T22 a 79,96 milions d’euros, enfront dels 68,37 milions assolits el 1T21; un increment del 17,0%. Aquest increment es produeix malgrat que el 1T22 els costos variables (que inclouen els subministraments energètics) han estat superiors als del 1T21 en un 76,4%.
  2. El 1T22, Ercros va ser capaç, amb la pujada del preu mitjà de vendes i prestació de serveis, de més que contrarestar el fort impacte negatiu del cost variable unitari (CVU) sobre la contribució (C). Davant la detracció de 87,57 milions d’euros causada per l’augment del CVU, l’augment del preu mitjà va suposar un augment de 102,06 milions d’euros: un efecte net positiu de 14,49 milions d’euros de més contribució, que va quedar finalment reduït a 11,59 milions a causa dels relativament menors efectes negatius del volum i el mix.
  1. L’augment de la contribució del 1T22 respecte a la del 1T21 (11,59 milions d’euros) es va traslladar en la seva pràctica totalitat a l’ebitda ajustat, que al 1T22 va ser 31,76 milions d’euros davant els 21,32 milions del 1T21; un augment de 10,44 milions, equivalent a 49,0%.
  1. L’augment de l’ebitda ajustat del 1T22 obeeix principalment a la forta empenta exercida pel creixement de la contribució, que al gràfic següent està representat pels efectes preu, CVU, volum i mix, amb una aportació neta a l’ebitda de 11,59 milions de euros, que supera amb escreix el detriment d’1,15 milions causat per altres factors, entre els quals s’inclouen altres ingressos, costos fixos i atípics, i que deixa l’augment de l’ebitda del 1T22 respecte al del 1T21 en 10,44 milions de euros.
  1. El flux de caixa lliure (FCL) generat en el 1T22 va ser -20,46 milions d’euros, resultat de restar de l’ebitda de 31,76 milions, 13,03 milions d’inversió, 38,57 d’augment del circulant per la forta empenta de les vendes, 1,00 de provisions i 0,49 de resultats nets financers, i de sumar 0,87 milions per devolució d’impostos.
  1. Ercros va començar l’any 2022 amb 65,84 milions d’euros de deute financer net (DFN). Al llarg del 1T22 la causa principal de l’augment del deute va ser el FCL negatiu generat per import de 20,46 milions d’euros. Altres addicions significatives són la remuneració als accionistes per import de 4,92 milions, la variació no monetària de la renovació de contractes de lloguer a llarg termini per import de 10,93 milions (aplicació de la NIIF16) i altres variacions no monetàries per import de 0,40 milions. En total, el primer trimestre del 2022 Ercros va augmentar el seu deute en 36,71 milions d’euros, situant-lo, el 31 de març de 2022, en 102,55 milions d’euros.
  1. El 31 de març del 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,63 milions d’euros, dels quals 68,80 milions corresponien a tresoreria i 69,83 milions a línies de finançament no disposades.