• El benefici de l’exercici 2021 va pujar a 43 milions d’euros, gairebé set vegades més gran que el que es va assolir el 2020.

• Com a conseqüència, la retribució a l’accionista amb càrrec a aquest exercici serà la més alta donada per Ercros: 21,5 milions d’euros entre el dividend en efectiu (8 cèntims i mig d’euro per acció) i l’import dedicat a la recompra d’accions pròpies per amortitzar-les.

• L’ebitda ajustat del 2021 va ser 86 milions d’euros, un 70% superior a l’obtingut el 2020.

• Tot i el fort augment del cost de les energies, matèries primeres i transport, la fortalesa de la demanda ha permès que l’augment del preu mitjà dels productes venuts per Ercros hagi superat de manera clara l’augment del cost variable unitari. La conjunció d’una presència activa de la companyia als mercats químics, juntament amb el manteniment d’una alta taxa d’ocupació de les plantes de producció, és la clau dels resultats obtinguts el 2021.

• Ercros va reduir el deute en 19 milions d’euros , situant-lo, el 31 de desembre de 2021, en 66 milions d’euros. Ercros manté una sòlida situació financera i disposa de 139 milions d’euros de liquiditat.

• Amb la cautela que exigeix la situació internacional dels mercats energètics, esperem que la primera meitat del present exercici continuïn les pautes observades al llarg del segon semestre del 2021. Per a la segona meitat d’aquest any la visibilitat és menor, raó per la qual és difícil avançar una previsió més concreta.

FETS CLAU DE L’ANY 2021

 1. El 2021 Ercros va vendre 1.227 milers de tones de productes fabricats davant els 1.162 milers de tones venudes el 2020: un augment del 5,6%. El volum del 2021, molt estable durant l’any, va superar àmpliament el del 2020 en els dos trimestres centrals de l’any, les vendes dels quals van estar fortament afectades per les primeres i més estrictes restriccions a la mobilitat per a fer front a la pandèmia de covid-19.
 1. L’import de les vendes de productes del 2021 va pujar a 772,32 milions d’euros davant dels 547,24 milions assolits el 2020: 225,08 milions més, equivalents a un augment del 41,1%. Les vendes del 2021 van superar les del 2020 en els quatre trimestres de l’any.
 1. La gran diferència entre l’augment de les vendes (41,1%) i el de les tones venudes (5,6%) posa de manifest que al llarg del 2021 el preu mitjà dels productes venuts va pujar de manera significativa. De l’augment de 225,08 milions d’euros de les vendes, la pujada del preu mitjà n’explica 184,29 milions (un 81,9%), la del volum, 30,51 milions (un 13,6%) i l’efecte mix, els 10,28 milions restants (un 4,6%).
 1. La contribució generada per les vendes de productes i la prestació de serveis va pujar el 2021 a 267,21 milions d’euros, en front dels 220,45 milions assolits el 2020; un increment del 21,2%. Tot i aquest bon resultat en termes acumulats, l’augment dels costos variables, i en particular dels subministraments energètics, va causar una clara davallada de la contribució en el segon semestre del 2021. Mentre que en el primer semestre del 2021 la contribució va superar en un 26,3% a la del mateix període del 2020, en el segon semestre aquest percentatge va ser només del 16,1%.
 1. La coincidència el 2021 d’una forta demanda i d’una oferta limitada a escala mundial explica el fort efecte que la pujada del preu mitjà dels productes venuts va tenir sobre la contribució (188,99 milions d’euros). Aquest efecte es va veure contrarestat en part per l’augment del cost variable unitari (CVU), causat pels costos més elevats de l’energia i les matèries primeres, que va deprimir la contribució en 156,34 milions. L’efecte net de les dues forces va pujar a 32,65 milions (un 69,8% de l’augment de la contribució) al qual hi cal afegir un efecte volum (positiu pel que fa al volum de productes venuts i negatiu pel que fa al volum de matèries primeres i subministraments) de 12,29 milions (un 26,3%).
 1. El marge de contribució (contribució dividida per la suma de les vendes de productes més la prestació de serveis) es va reduir del 38,8% assolit el 2020 al 33,4% del 2021. Un descens del 13,8% pel fet que, al llarg del 2021, el creixement de la suma de les vendes i la prestació de serveis (40,7%) va ser més gran que el creixement de la contribució (21,2%).
 1. L’ebitda ajustat del 2021 va ser 86,07 milions d’euros davant dels 50,51 milions del 2020; un augment del 70,4%. El fort augment respecte a l’any 2020 de l’ebitda de l’últim trimestre obeeix a la contribució neta més gran (4,91 milions), a la compensació més gran per CO2 indirecte (4,85 milions) i a la reducció de càrrecs elèctrics per tenir Ercros reconeguda la condició d’empresa electrointensiva (1,50 milions).
 1. L’augment de l’ebitda ajustat al llarg del 2021 obeeix principalment a la forta empenta exercida pel creixement de la contribució, que a la gràfica següent ve representada per l’efecte preu, CVU, volum i mix, amb una aportació neta a l’ebitda de 46,76 milions d’euros, que supera amb escreix el detriment de 11,20 milions causat per l’augment d’altres ingressos i altres costos d’explotació, entre els quals s’inclouen la pujada dels nolis internacionals (9,35 milions) i dels costos fixos (4,70 milions).
 1. El flux de caixa lliure (FCL) generat el 2021 va pujar a 26,06 milions d’euros, resultat de restar de l’ebitda ajustat de 86,07 milions, 34,24 milions d’inversió, 10,25 de circulant, 8,03 d’impostos, 4,54 de provisions i 2,95 de resultats nets financers.
 1. Ercros va començar l’any 2021 amb 84,83 milions d’euros de deute financer net (DFN). Al llarg de l’any, el principal efecte reductor del deute va ser el FCL generat en el mateix període, per valor de 26,06 milions d’euros; i les causes que van provocar un augment del deute van ser la retribució als accionistes, per valor de 6,84 milions (principalment per la recompra d’accions pròpies per amortitzar-les), i altres factors d’ordre menor, per un valor net de 0,23 milions. En total, Ercros va reduir el seu deute en 18,99 milions d’euros, situantlo, el 31 de desembre de 2021, en 65,84 milions d’euros.
 1. El 31 de desembre de 2021, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,89 milions d’euros, dels quals 51,57 milions corresponien a tresoreria i 87,32 milions, a línies de finançament no disposades, entre les quals s’inclou el préstec de 40 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions destinat a finançar les inversions del Pla 3D, part de les quals ja s’han executat al tancament del 2021.